แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิในตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 5(3)ระดับจังหวัดแพร่ แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Admin 288
ขอเชิญรับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริหารอนามัยและสิ่งแวดล้อมและประกาศเกียรติคุณองค์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่อย่างยั่งยืน เขียนโดย Admin 255
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการจัดทำแผนโครงการขยะมูลฝอยของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 490
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯสำหรับไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 411
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 562
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ อบต.บานเหล่า เขียนโดย Admin 469
ขอแจ้งแผนการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 526
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เขียนโดย Admin 605
แจ้งเลื่อนประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและการดำเนินงาน คบส.ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 435
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 646