แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว5812-18ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 เขียนโดย Admin 612
[พร0023.2/ว5773-16ธค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับหารจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 447
[พร0023.2/ว5771-16ธค63]สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 703
[พร0023.2/ว5707-14ธค63]การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 584
[พร0023.2/ว5551-2ธค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 431
[พร0023.2/ว5567-3ธค63]การตัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองวส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 521
[พร0023.2/ว473-27พย63]แจ้ง ตอบแบบสอบถาม เขียนโดย Admin 611
[พร0023.2/ว5351-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 799
[พร0023.2/ว5348-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 649
[พร0023.2/ว5254-17พย63]การรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบปรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เขียนโดย Admin 479