• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4397
  คำแนะนำ: 18
    

       
   
   
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.5398-4ธ.ค55]การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.5404-3ธ.ค55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
  [พร0037.2/ว.5389-3ธ.ค55]สำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่จัดสรรเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจริง
  [พร0037.2/ว.20143-28พ.ย55]หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาปรับเงินเดือน กรณีเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ในวันเดียวกัน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.20140-28พ.ย55]การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)(ฉบับที่ ๒)
  [พร0037.2/ว.5327-28พ.ย55]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ ๙)
  [พร0037.2/ว.5325-28พ.ย55]ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครู(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.21121-28พ.ย55]การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ.
  [พร0037.2/ว.5303-27พ.ย55]แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.5239-22พ.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.5225-22พ.ย55]โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ระยะที่ ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.19735-20พ.ย55]รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.634-20พ.ย55]ขอรับคืนเอกสารการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.5170-16พ.ย55]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรมมการข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น(ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดแพร่)
  [พร0037.2/ว.5121-14พ.ย55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.5107-13พ.ย55]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดแพร่ )
  [9 พ.ย 55]รายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.แพร่ที่เสนอขอเครื่องราชฯ ปี ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.5071-9พ.ย55]การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ เป็นระดับ ๙
  [พร0037.2/ว.431-7พ.ย55]หารือการให้ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  [พร0037.2/ว.5014-6พ.ย55]โคงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.1876-5พ.ย55]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ.จ, ก.ท.จ. และก.อบต.จังหวัด)
  [พร0037.2/ว.18782-2พ.ย55]โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.4968-2พ.ย55]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)
  [31 ต.ค 55]ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  การให้ออกราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  [พร0037.2/ว.4927-31ต.ค55]การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.4926-31ต.ค55]การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน
  [พร0037.2/ว.4925-31ต.ค55]หารือและบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
  [31 ต.ค 55]แบบรายงาน ก.เทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างคนเดิม) เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [31 ต.ค 55]บัญชีรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลดำเนินการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างคนเดิม) เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.4828-31ต.ค55]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗
  985 เรื่อง (33 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที