• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4500
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.3616-27ก.ค55]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาลประจำปี ๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.3614-27ก.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3532-24ก.ค55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแพร่(ก.อบต.แพร่)  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3222-5ก.ค55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)
  [พร0037.2/ว.3499-20ก.ค55]การเรียกชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  [พร0037.2/ ว.3498-20ก.ค55]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ๔
  [พร0037.2/ว.3497-20ก.ค55]การสัมมนาของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร0037.2/ว.3469-19ก.ค55]การคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ครูผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.2/ว.296-19ก.ค55]การจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการ
  [พร0037.2/พิเศษ-16ก.ค55]ขอเลื่อนการประชุมซักซ้อมแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)ของเทศบาล
  [พร0037.2/ว.3362-13ก.ค55]การคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.3361-13ก.ค55]การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ๔
  [พร0037.2/พิเศษ-13ก.ค55]เชิญประชุมซักซ้อมแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)ของเทศบาล
  [พร0037.2/ว.3264-9ก.ค55]การจัดสรรตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
  [พร0037.2/ว.274-6ก.ค55]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษา
  [พร0037.2/ว.3222-5ก.ค55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.3218-5ก.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแพร่  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3211-4ก.ค55] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
  [พร0037.2/ว.3210-4ก.ค55]แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
  [พร0037.2/ว.3131-2ก.ค55]แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล)
  [พร0037.2/ว.3146-2ก.ค55]ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เพื่อคัดเลือกเป็นแทนระดับจังหวัดไปเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.2/ว.3129-2ก.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.253-26มิ.ย55]การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วน ระดับ ๗
  [พร0037.2/ว.2988-22มิ.ย55]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2977-22มิ.ย55]การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.2/ว.2186-20มิ.ย55]รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔)
  [พร0037.2/ว.2888-15มิ.ย55]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.2/ว.241-15มิ.ย55]ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ
  [พร0037.2/ว.238-13มิ.ย55]แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  [พร0037.2/ว.232-13มิ.ย55]สำรวจตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  1400 เรื่อง (47 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที