• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.350-28ส.ค55]การประชาเสวนาตามโครงการประชาเสวนา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ
  [พร0037.2/ว.3985-23ส.ค55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จ.แพร่)ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3919-20ส.ค55]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเพิ่มเงินครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม (เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔)
  [พร0037.2/ว.3918-20ส.ค55]ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.3915-20ส.ค55]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3907-20ส.ค55]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม2553(ส่งผลงานหลังอบรม3เดือน)
  [พร0037.2/ว.338-17ส.ค55]แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.3869-16ส.ค55]ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3839-15ส.ค55]การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและสรรพนักงานจ้าง
  [พร0037.2/ว.3838-15ส.ค55]หารือกรณีการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  [พร0037.2/ว.3815-14ส.ค55]การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางบุคคลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3814-14ส.ค55] การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.328-14ส.ค55]ติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)
  [พร0037.2/ว.3803-10ส.ค55]การคัดเลือกกรมมการผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท.และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน ก.อบต.กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  [พร0037.2/ว.3796-10ส.ค55]การดำเนินการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลการศึกษาท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.3758-8ส.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3763-8ส.ค55]การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)
  [พร0037.2/ว.3760-8ส.ค55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.322-7ส.ค55]แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  [7 ส.ค 55]คู่มือการจัดทำแผนพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
  [พร0037.2/ว.3708-7ส.ค55]การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3705-6ส.ค55]การขาดคุณสมบัติเป็นพนักงานส่วนตำบล กรณีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  [พร0037.2/ว.3704-6ส.ค55]ขอหารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.3669-31ก.ค55]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๔
  [พร0037.2/ว.3616-27ก.ค55]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาลประจำปี ๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.3614-27ก.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3532-24ก.ค55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแพร่(ก.อบต.แพร่)  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3222-5ก.ค55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)
  [พร0037.2/ว.3499-20ก.ค55]การเรียกชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  [พร0037.2/ ว.3498-20ก.ค55]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ๔
  1634 เรื่อง (55 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที