• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.407-28ธ.ค54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.5157-23ธ.ค54]หารือการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  [พร0037.2/ว.4980-21ธ.ค54]การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)และนายกเทศมนตรี
  [พร0037.2/ว.4980-21ธ.ค54]การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.2/ว.4978-19ธ.ค54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.391-9ธ.ค54]การสำรวจข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  [8 ธ.ค 54]ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชี้แจงการรับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของครูผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.2/ว.4598-6ธ.ค54]ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู
  [พร0037.2/ว.4593-1ธ.ค54]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.2/ว.387-30ต.ค54]รายงานการประชุมก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.385-30พ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.4588-30พ.ย54]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.4470-29พ.ย54]ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  [พร0037.2/ว.382-29พ.ย54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.381-29พ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.4453-25พ.ย54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.4456-16พ.ย54]การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค้าจ้าง และค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.366-9พ.ย54]การพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง พนักงานครูส่วนตำบล/พนักงานครูเทศบาล
  [พร0037.2/ว.356-2พ.ย54]ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูส่วนตำบล/พนักงานครูเทศบาล
  [พร0037.2/ว.4310-3พ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.4305-1พ.ย54]แนวทางปฏิบัติการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลของต้นสังกัดปัจจุบัน กรณีพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ถูกต้องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่ต้นสังกัดเดิม
  [พร0037.2/ว.4304-1พ.ย54]แก้ไขคำสั่งรับโอน
  [พร0037.2/ว.4303-1พ.ย54]การจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.4302-1พ.ย54]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ และค่าเช่าบ้าน
  [พร0037.2/ว.4301-1พ.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ในไตรมาสที่ ๑
  [พร0037.2/ว.355-1พ.ย54]ขอรับคืนเอกสารการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.352-1พ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.351-28ต.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.349-27ต.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.348-27ต.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  1702 เรื่อง (57 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที