• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4543
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว3831-4ตค61]ขอหารือการดำเนินการตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(2559 - 2572)

  [พร0023.2/ว389-27กย61]แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.2/ว3718-27กย61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว3712-26กย61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2561

  [พร0023.2/ว3690-25กย61]ส่งประกาศกำหนดบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เทศบาลใช้ในการว่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  [พร0023.2/ว3713-26กย61]ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สูงขึ้น 2561

  [พร0023.2/ว3706-26กย61]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว3693-25กย61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2561

  [พร0023.2/ว3694-25กย61]ส่งประกาศกำหนดบัญชีรายชื่อสถาบันการสึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้ในการว่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  [พร 0023.2/ว 380-24 ก.ย.2561]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 (เงินโบนัส)

  แนบไฟล์1

  แนบไฟล์2

  แนบไฟล์3

  แนบไฟล์4

  [พร0023.2/ว377-21กย61]ผลการดำเนินกาจัดการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ฯ

  [พร0023.2/ว3651-21กย61]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 (เงินโบนัส)

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19 กย 61

  มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19กย 61

  [พร0023.2/ว3374-31สค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2561

  [พร0023.2/ว3371-31สค61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว3370-31สค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2561

  [พร0023.2/ว3347-30สค61]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว12055-28สค61]สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พ0023.2/ว332-28สค61]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 - 5 

  [พร0023.2/ว3314-28สค61]การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง

  [พร0023.2/ว3284-24สค61]ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) 2561

  [พร0023.2/ว3283-24สค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติดกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สค 61

  [พร0023.2-22ส.ค.61]มติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่8/2561

  [พร0023.2/ว328-22สค61]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างคนเดิม)ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว3228-21ส.ค.61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน 2561

  [พร0023.2/ว3217-21สค61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม

  [พร0023.2/ว3188-20สค61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบระบบ LHR ดำเนินการบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ(ปลัด อปท.)และเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ฯ

  [พร0023.2/ว3087-10ส.ค.61]การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2558ข้อ 49วรรคหนึ่ง

  1685 เรื่อง (57 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที