• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.2699-6ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  [พร0037.2/ว.2696-5ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.2591-5ก.ค54]การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.2/ว.2586-1ก.ค54]หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนพนักงานส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.203-30มิ.ย54]ประชุมซักซ้อมจัดการทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ของ อปท.
  [พร0037.2/ว.2585-30มิ.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ในไตรมาศที่ ๔
  [พร0037.2/ว.196-29มิ.ย54]หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ
  [พร0037.2/ว.192-28มิ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตราพนักงานจ้าง ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.191-28มิ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.190-28มิ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.189-28มิ.ย54]รายงานการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.2455-28มิ.ย54]โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.188-27มิ.ย54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.187-27มิ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.178-20มิ.ย54]ย้ายสถานที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2348-17มิ.ย54]การปรับปรุงระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบขั้นสูง
  [พร0037.2/ว.2343-16มิ.ย54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่๖/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2188-9มิ.ย54]การดำเนินการโครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2186-9มิ.ย54]รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔)
  [พร0037.2/ว.2183-8มิ.ย54]หารือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น
  [พร0037.2/ว.2182-8มิ.ย54]คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
  [พร0037.2/ว.153-31พ.ค54]ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.152-30พ.ค54]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพเศษและเชี่ยวชาญ
  [พร0037.2/ว.150-30พ.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.149-30พ.ค54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.2061-30พ.ค54]ร้องเรียนการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.2052-26พ.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.147-26พ.ค54]การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.146-25พ.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 24 พฤษาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.145-25พ.ค54]รายงานการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2554 วัน พุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  1702 เรื่อง (57 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที