• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว5055-21ธค61]ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและ/สำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับการบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ(no copy)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5046-20ธค61]ส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุคนพิการ รุ่นที่ 6 กลับต้นสังกัด

  [พร0023.3/ว5038-20ธค61]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

  [พร0023.3/ว4853-6ธค61]บันทึกข้อตกลงควมร่วมมือการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5025-20ธค61]การปรับปรุงข้อมูลการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5018-19ธค61]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยหนาว ปี 2561 - 2562

  [พร0023.3/ว553-19ธค61]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม 60 วันแยกก่อนทิ้ง

  (เฉพาะท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)

  [พร0023.3/ว5003-19ธ.ค.61]การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

  [พร0023.3/ว5004-19ธ.ค.61]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว552-19ธ.ค.61]แจ้งจากสภาอปท.เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์

  [พร0023.3/ว4994-18ธค61]การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี2561/62

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

   

  [พร0023.3/ว4991-18ธค61]ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการ ฯ

  [พร0023.3/ว4990-18ธค61]โครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ฯ

  [พร0023.3/ว4948-14ธค61]โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว4988-18ธค61]ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว

  [พร0023.3/ว548-17ธค61]ขะเปียกครัวเรือน

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว547-17ธค61]รายงานการป้องกันและลกอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2562

  [พร0023.3/ว4956-17ธค61]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยัมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562(เฉพาะ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)

  [พร.0023.3/ว4955-17ธค61]การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

  [พร0023.3/17760-14ธค61]โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว544-14ธค61]การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

  [พร0023.3/ว4934-13ธค61]โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4933-13ธค61]การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

  [พร0023.3/ว4931-13ธค61]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

  [พร0023.3/ว4930-13ธค61]รายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว4918-13ธค61]การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการนั่งเล่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว539-12 ธ.ค.61]ขอให้สำรวจและรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว538-12ธค61]กรมส่งเสริม ฯ จัดส่งหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

  [พร0023.3/ว537-12ธค61]เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูทางไกล ฯ

  [ไฟล์แนบ ต่อ]

  [พร0023.3/ว536-12ธค61]เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที