• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.4993-5พ.ย55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๑ จำนวน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕- มีนาคม ๒๕๕๖) สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4991-5พ.ย55]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนเทศบาลตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒
  [พร0037.3/ว.4970-2พ.ย55]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [พร0037.3/ว.427-2พ.ย55]รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
  [พร0037.3/ว.4974-2พ.ย55]การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ "๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
  [พร0037.3/ว.4964-2พ.ย55]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  [พร0037.3/ว.4962-2พ.ย55]การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการเรียนดีศรีตำบล
  [พร0037.3/ว.4947-1พ.ย55]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
  [พร0037.3/ว.4943-31ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ประชาชน"ขอมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
  [พร0037.3/ว.4924-31ต.ค55]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4903-30ต.ค55]แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  เอกสารเพิ่มเติม มีดังนี้
  1.แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คลิกที่นี้
  2.แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4900-30ต.ค55]การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.18565-30ต.ค55]การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4893-30ต.ค55]โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4878-29ต.ค55]แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
  [พร0037.3/ว.4873-29ต.ค55]มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีกฏกระทรวงให้ใช้ข้อบังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
  [พร0037.3/ว.4864-26ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจ....ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลน์ในทูลกระหม่องหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  [พร0037.3/ว.4863-26ต.ค55]รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต
  [พร0037.3/ว.421-26ต.ค55]สำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการระบบจัดเก็บและบันทึก
  [พร0037.3/ว.4833-25ต.ค55]การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
  [พร0037.3/ว.4832-25ต.ค55]หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
  [พร0037.3/ว.4821-24ต.ค55]โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.419-22ต.ค55]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4785-18ต.ค55]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
  [พร0037.3/ว.4769-18ต.ค55]การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4768-18ต.ค55]การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.418-18ต.ค55]บันทึกการกำจัดโรคพิษสนัขบ้าให้บรรลุผลสำเร็จตามองค์ดารอนามัยโลก
  [พร0037.3/ว.4732-16ต.ค55]รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่อข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.4731-16ต.ค55]การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4703-12ต.ค55]แจกจ่ายหนังสือการกระจายอำนาจของ อปท.
  4959 เรื่อง (166 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที