• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.4518-20ต.ค53]ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
  [พร 0037.3/ว.399-20ต.ค53]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ"หนึ่งใจพัฒนา ท้องถิ่นไทย"
  [พร 0037.3/17658-20ต.ค53]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552
  [พร 0037.3/ว.396-20ต.ค53]ประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง"การจัดการ/กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน"
  [พร 0037.3/ว.4516-19ต.ค53]โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)
  [พร 0037.3/ว.4515-19ต.ค53]หารือการจัดเก็บภาษีป้ายนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
  [พร 0037.3/ว.4511-19ต.ค53]การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.4392-18ต.ค53]โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.4391-18ต.ค53]แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร 0037.3/ว.4390-18ต.ค53]แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร 0037.3/ว.393-18ต.ค53]การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นของ อปท.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.4389-18ต.ค53]ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  [พร 0037.3/ว.4387-18ต.ค53]การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535ให้แก่เทศบาล
  [พร 0037.3/ว.4386-18ต.ค53]สำรวจข้อมูลการรับโอนภารกิจโครงการถนนราดยางและการโอนคืนถนนลาดยางให้กรมทางหลวงชนบท  สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ  ได้ที่นี้
  [พร 0037.3/ว.4385-18ต.ค53]แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2555
  [พร 0037.3/ว.4384-18ต.ค53]โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของ นายก อบต.
  [พร 0037.3/ว.4383-18ต.ค53]ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร 0037.3/ว.4381-14ต.ค53]การแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
  [พร 0037.3/ว.4205-13ต.ค53]การกำหนดซื้อขายเพชร
  [พร 0037.3/ว.4204-13ต.ค53]แนวทางปฏิบัติการตรวจสถานธนานุบาล
  [พร 0037.3/ว.4203-13ต.ค53]การแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานนุบาล
  [พร 0037.3/ว.-11ต.ค53]ขออนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจพัฒนาท้องถิ่นไทย"
  [พร 0037.3/ว.4198-7ต.ค53]การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.4195-7ต.ค53]แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.4196-7ต.ค53]การขอยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 12
  [พร 0037.3/ว.4195-7ต.ค53]หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  [พร 0037.3/ว.4191-6ต.ค53]การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.377-6ต.ค53]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552
  [พร 0037.3/ว.4190-6ต.ค53]โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
  [พร 0037.3/ว.4188-4ต.ค53]การดำเนินงานและบริหารจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4630 เรื่อง (155 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที