• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2751-17กค61]ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจบป่วยฉุกเฉิน

  [พร0023.3/ว2749-13กค61]ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย

  [พร0023.3/ว2746-16กค61]โครงการประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2720-13กค61]แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  [พร0023.3/ว275-13ก.ค.61]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปีพ.ศ.2561จำนวน4รางวัล

  [พร0023.3/ว274-12กค61]จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ฯ

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว2699-12กค61]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2561(1ตค61)

  [พร0023.3/ว2682-11กค61]ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว273-12กค61]แจ้งตรวจสอบความถูกต้อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 

  [พร0023.3/ว272-12กค61]โครงการพัฒนาครูต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว271-11ก.ค. 61]ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ2561

  [พร0023.3/ว2671-11กค61]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว2667-11กค61]ซักซ้อมแนวืางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว9960-10กค61]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

  [เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ]

  [พร0023.3/ว268-10กค61]การปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  [พร0023.3/ว2657-10กค61]ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน่ำ(ฤดูฝน) 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน 2561

  [พร0023.3/ว267-10กค61]สำรวจงานวิจัยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามแบบสำรวจที่ส่งมาด้วย

  [พร0023.3/ว2653-10กค61]การปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจการบริการจัดการขยะ

  [พร0023.3/ว2638-9กค61]ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว2639-9กค61]การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561(1 เมษ 61)

  [พร0023.3/ว2640-9กค61]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว2641-9กค61]ซักซ้อมแนวแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2642-9กค61]ซักซ้อมแนวแนวทางปฏิบัติในการลากิจหรือลาพักผ่อนของผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2643-9กค61]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2644-9กค61]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว2636-9กค61]การรับสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว2630-6กค61]ขอรายละเอียดบัญชีสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว

  [พร0023.3/ว262-6กค61]การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ

  [พร0023.3/ว261-6กค61]สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ได้นำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

  [พร0023.3/ว2623-6กค61]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ infographic แนวปฏิบัติ การท่องเที่ยวในชุมชน

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที