• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1747-7พค61]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 เป็นค่าจ้าวงลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เมย - กย 61)

  [พร0023.3/1745-7พค61]แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระบบ e-plan)ปีงบ2561(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1742-7พค61]ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

  [พร0023.3/ว1743-7พค61]ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็มและอย่างยั่งยืน

  [พร0023.3/219-4พค61]ขอความร่วมมือ บันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพตามแบบฟอร์มและบันทึกระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ

  [พร0023.3/ว162-4พค61]รายชื่อตัวแทนนายกเทศมนตรีและตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

  [พร0023.3/ว161-4พค61]แจ้งเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมการพัฒนาเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว1692-3พค61]ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1694-3พค61]การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ที่มีเหลือจ่าย

  [พร0023.3/ว1669-2พค61]การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว159-2พค61]ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ รอบที่ 2

  [พร0023.3/ว160-2พค61]เร่งรัดและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้โดยเร็ว

  [พร0023.3/ว1637-1พค61]ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

  [พร0023.3/ว6500-2พค61]ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว1674-2พค61]แจ้งกำหนดให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว1675-2พค61]การดำเนินตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1663-2พค61]การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

  [พร0023.3/ว1645-2พค61]ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2561

  [พร0023./ว1628-1พค61]ประชุมติดตามการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบแบบรายงานด้านยาเสพติดจังหวัดแพร่ ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว156-1พค61]การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

  [พร0023.3/ว155-30เมษ61]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความมั่นใจเด็กปฐมวัย

  [พร0023.3/ว154-30เมษ61]ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

  [พร0023.3/ว1625-1พค61]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว1596-27เมษ61]การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว141-23เมษ61]พิจารณามอบสถานที่อ่านหนังสือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

  [พร0023.3/ว1585-26เมษ61]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1572-26เมษ61]ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือ งดกิจกรรมในห้องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

  [พร0023.3/ว1573-26เมษ61]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

  [พร0023.3/ว1567-26เมษ61]โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H 

  [พร0023.3/ว1566-26เมษ61]การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที