• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1908-17พค61]การขอรับการสนับสนนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องวถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว178-16พค61]โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3

  [พร0023.3/ว1885-16พค61]โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว177-16พค61]จัดทำหนังสือข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560

  [พร0023.3/ว176-16พค61]ส่งรายละเอียดที่ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [ด้าน-2 แก้]

  [ด้าน-3 แก้]

  [ด้าน-4 แก้]

   

  [พร0023.3/ว175-16พค61]การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว1867-15พค61]ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

  [พร0023.3/ว1866-15พค61]ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ

  [พร0023.3/ว168-8พค61]เชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนปฏิบัติการบริการจัดการขยะ

  [พร0023.3/ว1852-11พค61]การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว172-11พค61]การตั้งศูน์ยาเสพติด อปท.(ศป.ปส.อปท.)

  [พร0023.3/ว171-11พค61]กำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1842-11พค61]โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 12/2561

  [พร0023.3/ว1838-11พค61]โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ

  [พร0023.3/ว1834-10พค61]ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

  [พร0023.3/ว1833-10พค61]โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว1814-10พค61]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

  [พร0023.3/ว1813-10พค61]การจัดทำแผนที่แนวเขตการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว1812-10พค61]ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

  [พร0023.3/ว1810-10พค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศา่สตร์การคำนวณ แบบออนไลน์

  [พร0023.3/ว1808-9พค61]แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาและอภิปรายชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว170-9พค61]การจัดทำป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อปท. ปี2561

  [พร0023.3/ว1808-9พค61]แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาและอภิปรายชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว1806-9พค61]โครงการสัมมนาและอภิปรายชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/6878-8พค61]ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ[เฉพาะ อ.เมืองแพร่]

  [พร0023.3/ว547-7กพ61]การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว167-7พค61]สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เข้าโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยการ ลงทะเบียนแสกน QR CODE

  [พร0023.3/ว1756-7พค61]การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1755-7พค61]การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

  [พร0023.3/ว1747-7พค61]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 เป็นค่าจ้าวงลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เมย - กย 61)

  4959 เรื่อง (166 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที