• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
   
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4518
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว343-28กย60]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปี62

  [พร0023.3/ว3745-28กย60]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบ 62

  [พร0023.3/ว3744-28กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 59 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ

  [พร0023.3/ว3740-28กย60]การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 60 - 79 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน

  [พร0023.3/ว3741-28กย60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  [พร0023.3/ว398-27กย60]จัดส่งข้อมูลให้รายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ภายในวันที่ 29 กย 60

  [พร0023.3/ว3738-27กย60]ซักซ้อมแนวทางการทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว341-27กย60]สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อนรับทุนเล่าเรียนหลวงฯ

  [พร0023.3/ว337-25กย60]จัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ

  [พร0023.3/ว3689-21กย60]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบ 60

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว3662-20กย60]การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 60

  [พร0023.3/ว3665-20กย60]การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

  [พร0023.3/ว3659-20กย60]การจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 60

  [พร0023.3/ว3658-20กย60]ส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"

  [พร0023.3/ว331-19กย60]ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

  [พร0023.3/ว330-19กย60]แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)

   

  [พร0023.3/ว328-18กย60]ร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

  [พร0023.3/ว3647-19กย60]โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการและการสร้างความเข้าใจในร่างกฏกระทรวงฯ

  [พร0023.3/ว3618-15กย60]การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/2560

  [พร0023.3/ว323-13กย60]การมอบอำนาจให้แก่ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/เจรจา หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ

  [พร0023.3/ว320-13กย60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี60

  [พร0023.3/ว3544-13กย60]การเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯ ชุดที่1

  (ไฟล์แนบ สถว1617)

  [พร0023.3/ว3546-13กย60]สำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 60(เฉพาะทีมประเมินฯ LPA  2560)

  (ไฟล์แนบ  LPA 2560 )

  [พร0023.3/ว3525-12กย60]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3521-12กย60]ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2560

  [พร0023.3/ว309-7กย60]แจ้งจัดทำและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3518-12กย60]การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว3481-7กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบ60

  [พร0023.3/ว3461-5กย60]การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนำโรค

  [พร 0023.3/ว3450-5 ก.ย.60]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกาาท้องถิ่นระดับจังหวัด

  4536 เรื่อง (152 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที