• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1156-23มีค61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากพิษสุนัขบ้า ฯ

  [พร0023.3/ว111-23มีค61]แจ้งการขยายรุ่นประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

  [พ0023.3/ว110-23มีค61]โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาฯ

  [พ0023.3/ว110-23มีค61]โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาฯ

  [พร0023.3/ว109-23มีค61]โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับชั้น อนุบาล ฯ

  [พร0023.3/ว1131-22มีค61]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1130-22มีค61]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

  [เฉพาะ นายก อบต.เหมืองหม้อ และ นายก ทต.บ้านปิน]

  [พร0023.3/ว107-22มีค61]แบบรายงานผลการรับรองการจัดสรรงบประมาณ ฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว1120-22มีค61]แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

  [พร0032.011/ว663-21มีค61]ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[หนังสือประชาสัมพันธ์ จาก สาธารณสุขจังหวัดแพร่]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว1095-21มีค61]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2561

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [พร0023.3/ว101-20มีค61]แจ้ง อปท.ที่จะประสงค์จะปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  [พร0023.3/ว1076-20มีค61]การเฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

  [พร0023.3/ว1055-19มีค61]ขอเชิญประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขฯ

  [พร0023.3/ว92-19มีค61]ใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันคุณภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ 61 ให้หมดภายในวันที่ 31 สค 61

  [พร0023.3/ว1039-19มีค61]การอบรมสัมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

  [พร0023.3/4288-19มีค61]ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมครั้งที่ 5

  [พร0023.3/ว91-19มีค61]แจ้งการสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.3/ว90-15มีค61]การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1005-14มีค61]เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล 2561 เป็นวันศุกร์ ฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

   

  [พร0023.3/ว992-14มีค61]การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว988-14มีค61]ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนด วิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งรับและการร่อนแร่ 2560

  [พร0023.3/ว987-14มีค61]ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 60

  [พร0023.3/ว989-14มีค61]การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

  [พร0023.3/ว977-13มีค61]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2561

  [พร0023.3/ว976-13มีค61]ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่

  [พร0023.3/ว978-13มีค61]การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว965-13มีค61]แม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดเลือกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 3]

  [ไฟล์แนบ 4]

  [ไฟล์แนบ 5]

  [พร0023.3/ว88-13มีค61]กำหนดประชุมซักซ้อมการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  [พร0023.3/ว959-12มีค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืน 2561

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที