• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว230-17ม.ค.61]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว236-17ม.ค.61]การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในการรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว229-17ม.ค61]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว228-17ม.ค.61]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน

  [พร0023.3/ว206-16มค61]การดำเนินอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  [พร0023.3/ว16-15มค.61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ประจำปี2561

  [พร0023.3/ว14-15มค.61]การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา"เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม"และวิชา"พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"

  [พร0023.3/ว13-12มค61]ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันระดับประเทศ(คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว179-12มค61]ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3

  [พร0023.3/ว175-12มค61]ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  [พร 0023.3/ว168-12ม.ค.2561]ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

  [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

  [พร0023.3/ว10-11มค61]แจ้งตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

  [พร0023.3/ว009-10มค61]กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 2560

  [พร0023.3/ว126-10มค61]การติดตามขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ

  [พร 0023.3/ว5033-22ธค.60]แก้ไขแบบรายงาน อถล.

  [พร0023.3/ว121-10มค61]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

  [พร0023.3/ว120-10มค60]การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร 0023.3/ว102-9มค.61]ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

  [พร0023.3/ว83-8ม.ค.2561]ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

  [พร 0023.3/ว7-9ม.ค.2561]การดำเนินการบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดเเพร่

  สิ่งที่เเนบมาด้วย

  [พร 0023.3/ว5-9ม.ค.2561]โครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย

  สิ่งที่เเนบมาด้วย1  สิ่งที่เเนบมาด้วย2

  [พร 0023.3/ว74-8ม.ค.61]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

  [พร 0023.3/ว75-8ม.ค.61]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว61-5มค61]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131)

  [พร 0023.3/ว4-5ม.ค.61]แผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระยะ1ปี 1ตุลาคม 2560-30กันยายน 2561 และกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจังหวัดแพร่

  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  [พร 0023.3/ว22-4ม.ค.2561]ซักซ้อมเเนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/109-4ม.ค.61]ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร 0023.3/ว3-4ม.ค.61]โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที