• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4932-15ธค60]ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการฯ

  [พร0023.3/ว440-15ธค60]โครงการพัฒนาครูต้นแบบ

  [พร0023.3/ว438-15ธค60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ

  [พร0023.3/ว439-15ธค60]การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี

  [พร0023.3/ว4924-15ธค60]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  [พร0023.3/21246-15ธค60]การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว4893-14ธค60]การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 60

  [พร0023.3/ว4891-14ธค60]โึครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการคัดเลือกครูดีเด่น ปี60

  [พร0023.3/ว4892-14ธค60]โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว435-14ธค60]เอกสารราชการ 2 ภาษา ในแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)

  [พร0023.3/ว4874-13ธค60]โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ61

  [พร0023.3/ว4875-13ธค60]ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ

  [พร0023.3/ว4873-13ธค60]เชิญประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอน การประกอบกิจการขยะมูลฝอยของเอกชนฯ(เฉพาะ นายกเทศบาลตำบลป่าแมต)

  [พร0023.3/ว433-8ธค60]จัดนวัตกรรมการเรียนรู้(My Course Design)

  [พร0023.3/517-8ธค60]เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูรีพอร์ตผ่านบัญชีผู้ใช้งาน facebook.com

  [พร0023.3/ว4824-7ธค60]โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)ปีงบ 61

  [พร0023.3/ว432-8ธค60]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว431-8ธค60]คำสั่งหลักประกันสุขภาพแห่งชาตเขต 1

  [พร0023.3/ว516-8ธค60]จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

  [พร0023.3/ว430-7ธค60]การประเมินคุณภาพภายนอก สมส.

  [พร 0023.3/ว 428-6ธ.ค.60]พิจารณาลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น

  [พร 0023.3/ว 4791-6ธ.ค.60]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561

  [พร 0023.3/ว 4789-6ธ.ค.60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4786-6ธค60]แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT)

  [พร 0023.3/ว 4754-4 ธ.ค.60]โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ่ายทอดงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร 0023.3/ว 4744-1ธ.ค.60]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

   [พร 0023.3/ว 425-30พ.ย.60]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร 0023.3/ว 4714-30พ.ย.60]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(เดือนตุลาคม2560-มีนาคม2561)

  [พร0023.3/ว4687-29พย60]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

  [พร0023.3/ว4705-30พย60]โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที