• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1908-3พค62]การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1876-2พค62]โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1875-2พค62]การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1874-2พค62]โครงกาเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว1824-30เมษ62]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา

  [พร0023.3/ว1823-30เมษ62]การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด

  [พร0023.3/ว1822-30เมษ62]การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

  [พร0023.3/ว1821-30เมษ62]การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

  [พร0023.3/ว1820-30เมษ62]ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญยัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว1827-30เมษ62]การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/ว1806-30เมษ62]การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว1805-30เมษ62]ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1794-30เมษ62]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น 2562

  [พร0023.3/ว228-29เมษ62]แจ้งขยายการรายผลการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี ฯ

  [พร0023.3/ว1799-30เมษ62]การดำเนินงานตามมาตรการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

  [พร0023.3/ว227-29เมษ62]การส่งเสริมใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ฯ

  [พร0023.3/ว222-29เม.ษ.62]ขอส่งแผนการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.3/ว223-29เม.ษ.62]ขอให้พิจารณาไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2535)

  [พร0023.3/ว224-29เม.ษ.62]สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้โอนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  [พร0023.3/ว225-29เม.ษ.62]รายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกจากระบบรายงาน 506

  [พร0023.3/ว220-29เม.ษ.62]ติดตามการสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของอปท.ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจเจ้าท่าตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

  [พร0023.3/ว219-29เม.ษ.62]การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของอปท.

  [พร0023.3/ว218-29เม.ษ.62]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาครั้งที่2

  [พร0023.3/ว217-29เม.ษ.62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 22-24

  [พร0023.3/ว1770-29เม.ษ.62]การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

  [พร0023.3/ว1752-26เมษ62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดกหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว216-26เมษ62]ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ในการเปิดไฟล์ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสิทธิ์

  [พ0023.3/ว215-26เมษ62]สำรวจข้อมูลจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว1743-26เมษ62]การขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  [พร0023.3/ว1727-24เม.ษ.62]ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดเพียงพอและปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ไทย

  4959 เรื่อง (166 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที