• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
   
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4518
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว373-19กย61]ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีอากรและเงินิอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว374-19ก.ย.61]แบบสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของอปท. ภายใน 21 ก.ย.61

  [พร0023.3/ว372-19กย61]กำหนดแผนดำเนินงานในการจัดโครงการอบรมหลักสูร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8

  [พร0023.3/ว3624-19กย61]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแพร่

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว369-19กย61]แจ้งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสิน ฯ

  [พร0023.3/ว370-19กย61]แจ้งสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์ จะรับเป็นเจ้าภาพ ระดับประเทศ/ระดับถาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกาาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว366-18กย61]การให้บริการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กรณี เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร

  [พร0023.3/ว3580-17กย61]การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว364-14กย61]เชิญประชุม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562

  [พร0023.3/ว3571-14กย61]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 2)

  [พร0023.3/ว3570-14กย61]แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3567-14กย61]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว363-13กย61]การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน

  (แก้ไขใบปะหน้า เพิ่มวันที่)

  [พร0023.3/ว3548-13กย61]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว3544-13กย61]การจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

  [พร0023.3/ว3542-13กย61]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

  [พร0023.3/ว3541-13กย61]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ

  [พร0023.3/ว362-12กย61]เชิญครูเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง ฯ

  [พร0023.3/ว361-12กย61]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว3514-12กย61]การจัดสรรงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2561

  [พร0023.3/ว359-12กย61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยไม่มีเป้าหมายหรือได้รับการจัดสรร งบประมาณเกินเป้าหมายจริง หรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ฯ

  [พร0023.3/ว358-12กย61]รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาวัสดุในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

  [พร0023.3/ว357-11กย61]การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยช่วงอุทกภัย

  [พร0023.3/ว3490-10ก.ย.61]แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  [พร0023.3/ว353-7กย61]รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามแบบรายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว3465-7กย61]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ประจำปี 2561

  (อำเภอ เมือง สอง ร้องกวาง เด่นชัย หนองม่วงไข่)

  [พร0023.3/ว3459-7กย61]การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

  [พร0023.3/12561-6กย61]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น(เฉพาะอำเภอ ร้องกวาง)

  [พร0023.3/ว351-5กย61]โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้

  [พร0023.3/ว349-5กย61]ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอ็ปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ.(e-Magazine)

  4536 เรื่อง (152 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที