• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว45-17มค62]เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว293-18มค62]แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว935-18มค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว266-17มค62]การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว267-17มค62]นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/846-17มค62]การสั่งและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ

  [พร0023.3/ว37-16มค62]ประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้ง 2 ฉบับ

  [พร0023.3/ว38-16มค62]การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้แพลตฟอร์ม Airbnb 

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ไปดาวโหลดได้ที่ www.dla.go.th หนังสือราชการ มท0810.6/ว30 ลงวันที่ 07/01/62)

  [พร0023.3/ว36-16มค62]โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง

  [พร0023.3/ว35-16มค62]ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงปลูก

  [พร0023.3/ว34-16มค62]ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

  [พร0023.3/ว259-16มค62]การปฏิบัติอย่างเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว258-16มค62]แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม cluster

   

  [พร0023.3/28-14มค62]การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

  [พร0023.3/ว202-14มค62]การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว201-14มค62]แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว28-11มค62]แบบรายงานสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว26-11มค62]แจ้งขยายรายงานผล การบันทึกข้อมูล แผนที่ภาษี ในงวดที่ 1

  [พร0023.3/ว25-11มค62]แจ้งประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว24-11มค62]กำหนดจัดประชุมเพื่อเร่งรัดและชี้แจงแนวทาง/วิธีปฏิบัติ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ปีงบ 62

  [พร0023.3/ว184-11มค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบ 62

  [พร0023.3/ว165-10ม.ค.62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว166-10ม.ค.62]ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521ถึง2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....

  [พร0023.3/ว151-9มค62]การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัญยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX)เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว150-9มค62]การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

   

  [พร0023.3/ว149-9มค62]การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียน)ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล)

  [พร0023.3/ว120-8มค62]แนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว18-9มค62]ให้แจ้งรายชื่อข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ ฯ

  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 (โครงการ ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย)

  [พร0023.3/ว113-8มค62]การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที