• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4508
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/ว.3-2ม.ค56]กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.478-28ธ.ค55]พิจารณาส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลเลือกตั้ง
  [พร0037.4/ว.468-17ธ.ค55]การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้เคยฝึกการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.5560-17ธ.ค55]โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.5482-12ธ.ค55]รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.460-7ธ.ค55]คำสั่งแจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน
  [พร0037.4/ว.5407-3ธ.ค55]ซักซ้อมการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ "เมืองแพร่เกมส์"
  [พร0037.4/ว.5386-3ธ.ค55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.5302-27พ.ย55]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อกล่องบรรจุถุงยางอนามัย
  [พร0037.4/ว.449-27พ.ย55]โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
  [พร0037.4/ว.445-22พ.ย55]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  [พร0037.4/ว.437-15พ.ย55]แจ้งกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่
  [พร0037.4/ว.430-6พ.ย55]การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.4969-2พ.ย55]แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.415-17ต.ค55]ดำเนินการขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยสัมมนาเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนท่องวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.4677-10ต.ค55]การรักษาราชการแทนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ ตามมาตรา ๒๓๙ ของรัฐธรรมนูญ
  [พร0037.4/ว.4662-9ต.ค55]การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.4465-25ก.ย55]การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร0037.4/ว.4190-6ก.ย55]การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูดจ้างของราชการท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.4104-31ส.ค55]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖(หลักสูตร ๕ วัน)
  [พร0037.4/ว.4052-23ส.ค55]โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  [พร0704/ว.1598-28ส.ค55]เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.3911-20ส.ค55]การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย
  [พร0037.4/ว.3910-20ส.ค55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [19 ก.ค 55]ตอบคำถามที่ค้างจากการประชุมชี้แจงงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 ก.ค 55

  คำถาม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ได้เปิดซองสอบราคาเรียบร้อย ได้ผู้ประกอบการแล้ว แต่เกิดปัญหาเจ้าของที่ดินเดิมที่ยกที่ดีให้ก่อสร้างถนน แต่เปลี่ยนใจไม่ยอมยกที่ดินให้ เทศบาลจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินก่อสร้างได้

  คำตอบ  1.ที่ดินที่ยกให้ถ้ายังไม่ได้ก่อสร้าง เจ้าของสามารถถอนคืนได้ เคยมีคำพิพากษาศาลปกครอง พิจารณากรณียกที่ดินให้เทศบาลแล้วเทศบาลไม่ดำเนินการใด ต่อมาเจ้าของที่มาขอคืน ศาลเห็นว่าสามารถคืนได้ (เรื่องเกิดที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา)
              2. ต่อไปหากมีการยกที่ดินให้ อปท.ควรไปจดทะเบียนที่ สำนักงานที่ดินไว้ก่อน จะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้อีก

  [พร0037.4/ว.3316-11ก.ค55]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.278-11ก.ค55]การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.3228-5ก.ค55]การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.3086-28มิ.ย55]การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  [พร0037.4/ว.258-27มิ.ย55]การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๕
  567 เรื่อง (19 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที