• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4500
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0023.5/ว 45-28มค58] รายงานผลการดำเนินการเร่งรัด อปท.

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  พร 0023.5/ว 38-26มค58  แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่

  [พร0023.5/ว 40-26มค58]แจ้งการโอนเงิน  อปท.

  พร 0023.5/ว 39 แจ้งการโอนเงิน อปท.

  พร0023.5/ว36  แจ้งการโอนเงิน อปท. 

  พร 0023.5/ว 215 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พร 0023.5/ว 31 แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ ๑/๕๘

  พร0023.5/ว 189 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามและให้ความช่วยเหลือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

  สิ่งที่แนบมาด้วย (3) แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างฯ

  [พร0023.5/ว191]การตรวจติดตามให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พร 0023.5/ว 30 แจ้งการโอนเงิน อปท.

  พร 0023.5/ว 24 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว16-15มค58]คู่มือแนะการหักภาษี ณ ที่จ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว14-14มค58]การเบิกจ่ายเงินและโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3แห่ง

  [พร0023.5/ว12-13มค58]เชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัด ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือใช้จ่ายงบประมาณ

   พร0023.5/ว114   การจัดซื้อพัสดุมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

  [พร 0023.5/ว 9 ] แจ้งการโอนเงิน อปท.

  โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS)ประจำปี 2558

  พร0023.5/ว 340 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อจัดจ้างโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ 2 )

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๙๐การขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  พร๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๘๙ การโอยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนันสนุนแก้ไขขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๖ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม- มีนาคา ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว๔๕๗๔ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๑ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการบริการสาธารณสุข งวดที่ ๑

  พร ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

  [พร0023.5/ว.4500-25ธ.ค57]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว.416-25ธ.ค57]รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของ อปท.

  [พร0023.5/ว.415-24ธ.ค57]การคำนวณค่าดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

  1740 เรื่อง (58 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที