• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4545
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว148-18มีค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว146-13มีค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว147-15มีค62]อนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.5/ว143-11มีค62]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว964-11มีค62]ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ อปท. 2542 ปีงบ 62 งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 61

  [พร0023.5/3394-7มีค62]การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.5/ว923-7มีค62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อปท. สถานศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.5/ว136-6มีค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/3288-5มีค62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0023.5/ว906-5มีค62]ก่ารโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่ อปท.

  [พร0023.5/3207-4มีค62]การโอนจัดสรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อนสนับสนุนฎีกา

  [4มีค62]เอกสารเพิ่มเติม โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.5/ว2863-27กพ62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมกราคม 2562

  [พร0023.5/ว112-27กพ62]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3-4 (e-LAAS) ประจำปี 2562

  [พร0023.5/ว109-26กพ62]แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจข้อมูลก่อสร้างประเภทอาคาร(ปีงบประมาณ 2557 - 2561)

  [พร0023.5/ว769-22กพ62]แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

  [พร0023.5/ว105-21กพ62]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562

  [พร0023.5/ว752-22กพ62]การโอนจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ

  [พร0023.5/ว106-22กพ62]กำหนดหลักเณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อวิจัยและพัฒนา ฯ

  [พร0023.5/ว753-22กพ62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2535 ฯ

  [พร0023.5/ว747-21กพ62]ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561

  [พร0023.5/ว742-21กพ62]การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์

  [พร0023.5/ว727-20กพ62]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562

  [พร0023.5/ว726-20กพ62]ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ อปท. 2542 สำหรับปีงบ 62 งวดที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม 2561

  [พร0023.5/ว101-18กพ62]ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยาย โครการการบริหารงบประมาณและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภัสดุภาครัฐ

  [พร0023.5/ว100-15กพ62]แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

  [พร0023.5/ว99-15กพ62]การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/ว697-15กพ62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบดงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร)งวดที่ 2

  [พร0023.5/ว696-15กพ62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมารสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

  [พร0023.5/ว98-15กพ62]การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่

  2189 เรื่อง (73 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที