• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.5/ว.411-1พ.ย53]รายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2553
  [พร 0037.5/ว.4530-28ต.ค53]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 2 (กันยายน 2553)
  [พร 0037.5/ว.4529-28ต.ค53]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0037.5/ว.4526-22ต.ค53]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

  [พร 0037.5/ว.4525-22ต.ค53]การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
  [พร 0037.5/ว.395-20ต.ค53]แจ้ง อปท.ทุกแห่งนำส่งเงินเบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามยโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  [พร 0037.5/ว.4512-19ต.ค53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2553
  [พร 0037.5/ว.388-13ต.ค53]รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)เพื่อเบิกเป็นค่าเงินเดือนครู
  [พร 0037.5/ว.368-1ต.ค53]จัดส่งแบบสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
  [พร 0037.5/ว.367-1ต.ค53]รายงานการใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.366-30ก.ย53]แจ้งการเบิกเงินฝากคลังประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.361-28ก.ย53]แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
  [พร 0037.5/ว.360-28ส.ค53]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดและบุคลากรถ่ายโอน/ครูถ่ายโอน
  [พร0037.5/ว.4024-24ก.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร0037.5/ว.351-23ก.ย53]เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรและบุคลากรถ่ายโอน/ครูถ่ายโอนผู้มีสิทธิรับเงิน
  [พร 0037.5/ว.347-22ก.ย53]เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนันสนุนศูนย์เด็กเล็ก
  [พร 0037.5/ว.343-21ก.ย53]ส่งรายระเอียดการจัดเก็บและนำเงินส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.4016-21ก.ย53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2553
  [พร 0037.5/ว.337-17ก.ย53]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดและบุคลากรถ่ายโอน/ครูถ่ายโอน
  [พร 0037.5/ว.3854-15ก.ย53]การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้สิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  [พร 0037.5/ว.3852-14ก.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
  [พร 0037.5/ว.329-14ก.ย53]ส่งเงินเบี้ยยังชีพชราและเบี้ยผู้พิการในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนชราหรือเบี้ยยังชีพคนพิการเสียชีวิตหรือไม่มารับเงินดังกล่าว
  [พร 0037.5/ว.315-7ก.ย53]การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการรักษาโรค
  [พร 0037.5/ว.3730-1ก.ย53]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554
  [พร 0037.5/ว.3726-1ก.ย53]เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 เงินดุดหนุนเฉพาะกิจ
  [พร 0037.5/ว.309-31ส.ค53]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด
  [พร 0037.5/ว.308-1ก.ย53]อนุมัติถัวจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
  [พร 0037.5/ว.302-31ส.ค53]แผนการเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด และบุคคลถ่ายโอน/ครูถ่ายโอนผู้มีสิทธิ์รับเงิน
  [พร 0037.5/ว.3672-27ส.ค53]การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี [เพิ่มเติม]
  [พร 0037.5/ว.3670-25ส.ค53]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2553 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2547-2552
  2067 เรื่อง (69 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที