• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4545
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว4252-31ต.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

  [พร0023.5/ว4219-30ต.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเช่าบ้านไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

  [พร0023.5/ว4220-30ต.ค.61]การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือของอปท.

  [พร0023.5/ว440-26ตค61]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2561 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

  [พร0023.5/15146-26ตค61]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีกันยายน 2561

  [พร0023.5/ว442-26ตค61]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

  [พร0023.5/ว4070-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาส ไตรมาสที่ 1

  [แก้ไขใบปะหน้า] 

  [พร0023.5/ว4067-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศุกยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว439-25ตค61]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (e-LAAS) รุ่นที่ 1-9 

  [พร0023.5/ว4167-26ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [พร0023.5/ว437-25ตค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4065-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.5/ว4066-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.5/ว4068-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันไตรมาสที่ 1

  [พร0023.5/ว4069-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  [พร0023.5/ว4071-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาส ไตรมาสที่ 1

  (แก้ไข ใบปะหน้า) 

   

  [พร0023.5/ว4137-24ตค61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562

  [พร0023.5/ว4115-24ต.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVผ่านทางระบบGFMIS

  เอกสารแนบที่ 1

  เอกสารแนบที่ 2

  [พร0023.5/ว4087-22ต.ค.61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2561

  [พร0023.5/ว4060-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.5/ว4058-19ตค61]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

  [พร0023.5/ว4038-18ตค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 9/2561

  [พร0023.5/ว433-18ตค61]จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ และมีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่ครบตามจำนวนของหลักสูตร จึงขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

  [พร0023.5/ว429-16ตค61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว428-16ตค61]แจ้งรายละเอียดประกาศฯและแบบฟอร์มประกอบการประกาศ ฯ เรื่องแนวทางและวิธีดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  [พร0023.5/ว427-16ตค61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลของปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.5/ว426-16ตค61]ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม

  [พร0023.5/ว425-12ตค61]การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง ฯ

  [พร0023.5/ว421-11ตค61]การขอข้อมูลเกี่ยวกับการ จ้างเหมาบริการ ฯ

  [พร0023.5/ว417-10ตค61]ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา ฯ

  2189 เรื่อง (73 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที