• หน้าแรก
  • สมาชิก
  • กระดานข่าว
  • ค้นหา
  • ติดต่อ
  • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
    ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                         

    เมนูหลัก
    รายงานงบการเงิน
    แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
    คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

    มาก
    ปานกลาง
    น้อย    ผลสำรวจ
    แบบสำรวจอื่นๆ

    จำนวนผู้ลงคะแนน: 4560
    คำแนะนำ: 18
    ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

    สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    _TR_January_2010:
     
     
                                                                                                                                 
                 
     
     
     
     
    มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่

    [พร0023.3/ว793-25กพ62]ความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

    [พร0023.4/ว800-26กพ62]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

    [พร0023.4/ว782-25กพ62]มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

    [พร0023.2/ว775-25กพ62]แจ้งมติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่2/2562 วันที่ 21 กพ 62

    [พร0031/2638-22กพ62]เชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

    (จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่)

    [พร0023.4/ว108-25กพ62]แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัติกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน ฯ

    [พร0023.5/ว769-22กพ62]แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

    [พร0023.3/ว107-22กพ62]ให้โรงเรียนเขียนโครงการและกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและแนวทางในการแก้ปัญหาโรงเรียนละไม่เกิน 50,000 บาท

    [พร0023.2/ว768-22กพ62]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

    [พร0023.5/ว105-21กพ62]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562

    [พร0023.5/ว752-22กพ62]การโอนจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ

    [พร0023.1/ว739-21กพ62]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการลดขยะทำได้ง่าย เริ่มที่ตัวเรา(แยกก่อนทิ้ง)ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปรงบประมาณ 2562

    (เฉพาะ ขรก.สถจ.แพร่)

    [พร0023.5/ว106-22กพ62]กำหนดหลักเณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อวิจัยและพัฒนา ฯ

    [พร0023.5/ว753-22กพ62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2535 ฯ

    [พร0023.3/ว104-21กพ62]แจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุม คณะกรรมการระดับสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ฯ

    [พร0023.2/ว767-22กพ62]มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่2/2562-21กพ62

    มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่2/2562-21กพ62

    [พร0023.5/ว747-21กพ62]ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561

    [พร0023.4/ว2591-21กพ62]การพิจาณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    [สำหรับเอกสารประกอบและคำรับรองอื่นๆให้มารับ ที่ สถ.จ.แพร่(เฉพาะท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)]

    [พร0023.3/ว744-21กพ62]ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2562

    [พร0023.3/ว740-21กพ62]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

    [พร0023.5/ว742-21กพ62]การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์

    [พร0023.5/ว727-20กพ62]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562

    [พร0023.5/ว726-20กพ62]ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ อปท. 2542 สำหรับปีงบ 62 งวดที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม 2561

    [พร0023.5/ว101-18กพ62]ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยาย โครการการบริหารงบประมาณและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภัสดุภาครัฐ

    [พร0023.3/2477-18กพ62]การมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

    [พร0023.3/ว687-15กพ62]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    [พร0023.3/ว698-15ก.พ.62]ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีพ.ศ.2562

    [พร0023.3/ว699-15ก.พ.62]การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    [พร0023.5/ว100-15กพ62]แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

    [พร0023.5/ว99-15กพ62]การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

    10990 เรื่อง (367 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 ]


    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที