• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4567
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  [พร0037.2/ว.188-27มิ.ย54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.187-27มิ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.3/ว.2454-27มิ.ย54]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.186-27มิ.ย54]รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูบำนาญ พนง.ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 2554
  [พร0037.3/ว.2453-27มิ.ย54]เลื่อนฝึกการอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์(LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖  รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐
  [24มิ.ย54]ประกาศ อบต.แม่ยางฮ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล บ้านแม่ยางเปี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
  [23มิ.ย54]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนป่าห้วยไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
  [23มิ.ย54]ประกาศ อบต.ตำหนักธรรม เรื่อง รับคนงานเพื่อทำงานก่อสร้างรางรินส่งน้ำ ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองหนองไข่ จังหวัดแพร่
  [22มิ.ย54]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  [22มิ.ย54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
  [21มิ.ย54]ประกาศ อบต.แม่ยางตาล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ และโครงการล้อมรั้วและตกแต่งภูมิทัศน์ประปาหมู่บ้าน
  [พร0037.3/ว.2451-24มิ.ย54]การปรับอัตราค้าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.2451-24มิ.ย54]ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยเทคนิคและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2450-24มิ.ย54]การจัดทำแผนการจัดตั้งกองลูกเสือโรงเรียน และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2358-24มิ.ย54]การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม
  [มท0891.4/ว.1128-24มิ.ย54]แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ อปท.สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารสวัสดี OTOP
  [พร0037.3/ว.185-24มิ.ย54]แจ้งการจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.5/ว.184-23มิ.ย54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.183-23มิ.ย54]แจ้งโอนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.182-23มิ.ย54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบุคลากรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.2357-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [22มิ.ย54]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  [22มิ.ย54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [22มิ.ย54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  [พร0037.4/ว.180-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [22มิ.ย54]ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

  [22มิ.ย54]ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  [พร0037.2/ว.178-20มิ.ย54]ย้ายสถานที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
  [16มิ.ย54]จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสูงเม่น
  [พร0037.3/ว.2355-20มิ.ย54]ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
  11261 เรื่อง (376 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที