• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4567
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่

  [พร0023.2/ว2722-13กค61]การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่

  [พร0023.3/ว280-20กค61]การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  [พร0023.3/ว2819-19กค61]การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน

  [พร0023.3/ว279-19กค61]ปรับเกณฑ์การประเมินการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.5/ว358-17กค61]การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ฉบับที่ 3)

  [พร0023.5/ว357-17กค61]กำหนดให้ประกวดเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั้งซื้อหรือสั่งจ้าง

  [พร0023.2/ว2815-19กค61]ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว2805-19กค61]ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่าวฤดูกาลระบาด

  [พร0023.3/ว2803-19กค61]ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ฯ

  [พร0023.3/ว2806-19กค61]กฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561

  [พร0023.3/ว2808-19กค61]ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 ฯ

  [พร0023.1/10332-19กค61]แจ้งกำหนดตรวจราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2561[เฉพาะอำเภอร้องกวาง]

  [พร0023.1/ว10337-19กค61]แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

  [พร0023.2/ว2781-19กค61]ซักซ้อมการขอรับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี(โบนัส)ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว2770-18กค61]การขอรับสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนและกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง

  [พร0023.3/ว2769-18กค61]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2767-18กค61]การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว2762-18กค61]การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว278-17กค61]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมการปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบ ฯ(ด้านยาเสพติด ระบบ NISPA)

  [พร0023.1/ว277-17กค61]เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้จังหวัดทราบ ฯ

  [พร0023.3/ว2751-17กค61]ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจบป่วยฉุกเฉิน

  [พร0023.3/ว2749-13กค61]ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย

  [พร0023.4/ว2748-17กค61]ส่งหนังสือ แนวทาง ข้อหารือกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว10262-17กค61]การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2746-16กค61]โครงการประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

  [พร0023.5/ว276-13ก.ค.61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้อปท.

  [พร0023.5/10185-13กค61]การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2720-13กค61]แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  [พร0023.3/ว275-13ก.ค.61]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปีพ.ศ.2561จำนวน4รางวัล

  [พร0023.3/ว274-12กค61]จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ฯ

  [ไฟล์แนบ]

  11260 เรื่อง (376 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที