• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4498
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: เรื่องทั้งหมด

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [พร 0023.2/ว262-31ก.ค.60]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมและพนักง021102017-07-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว261-27กค60]เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส021202017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/12900-27กค60]ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย08702017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว2894-27กค60]การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล013902017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว257-26กค60]ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ256015002017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2900-26ก.ค.60]การโอนถ่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 08002017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2893-26กค60]สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระมรวงมหาดไทยในส่08002017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2892-26กค60]การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ06502017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว259-26กค60]งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่1005402017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว256-26ก.ค.60]การรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอ05802017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว255-25กค60]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสำนักงานส่งเสริ010802017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว2870-25กค60]การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์015502017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2845-25กค60]โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่ต0602017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0014.2/ว4778-25กค60]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนโครงการจัด08602017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2853-24กค60]การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256030102017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว254-24กค60]ตรวจสอบโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เ011102017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2828-24ก.ค.60]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลาย05702017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2829-24ก.ค.60]แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 05102017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/12578-24ก.ค60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาส04602017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2826-24กค60]โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"05802017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว252-24กค60]สัปดาห์ร่วมพลังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 256004802017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/291-21ก.ค.60]ขอเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจคัดเลือก "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด03202017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2825-21ก.ค.60]สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกคร027302017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2781-21กค60]อบรมขยะและศึกษาดูงาน จ.พิษณุโลก07002017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว2819-21กค60]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้020102017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2823-21กค60]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2560035102017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · ฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดแพร่09102017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2808-20ก.ค.60]สำรวจข้าราชการครู พนังงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ018202017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2803-20ก.ค60]โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเ06402017-07-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว250-19กค60]จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครอ08802017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2821-21กค60]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 19 ก.ค.25029402017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2738-19กค60]เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"06202017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว245-19กค60]โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอ02502017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว246-19กค60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษ03602017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว249-19กค60]การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อ0402017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว244-19กค60]นำเข้าข้อมูล Nispa ยาเสพติดฯ04902017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว248-19กค60]โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้วยโอกาส ประจำป01602017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว247-19กค60]แจ้งโอนเงิน อปท.015502017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2765-18กค60]หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบา02202017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2764-18กค60]โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้อ01402017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2766-18กค60]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่ว01402017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว 2762-28ก.ค.60]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินร07502017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/2769.2-18ก.ค.60]หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอบต.ซึ่งไปช่วยราชการตามค07502017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2579-18กค60]การนน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระร04902017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2754-17กค60]แจ้งผลสัมฤทธฺ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทา07302017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2750-17กค60]การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563011202017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2730-17กค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นต021102017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2742-17กค60]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์ที่มีผลง06302017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว277-14ก.ค.60]ขอเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ระดับจังหว07102017-07-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว242-14กค60]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเ018702017-07-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว241-13ก.ค.60]แจ้งให้จัดหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูล อปท. ประจำปี036302017-07-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2711-13ก.ค.60]จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท.08802017-07-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2705-13ก.ค.60]การคัดเลือก "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด06202017-07-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2697-13ก.ค.60]แนวทางการรักษาตำแหน่งบริหารเกินกว่า150 วัน กรณีได้รับผ013402017-07-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2685-13 ก.ค.60]ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อป010702017-07-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2689-13กค60]ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่016002017-07-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2664-12กค60]ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น08602017-07-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2663-12กค60]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังช04402017-07-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2662-12กค60]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิก02802017-07-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2661-12กค60]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้วยรายได้แก่02602017-07-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2660-12กค60]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ6103202017-07-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว240-12กค60]แจ้งประชาพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน02302017-07-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว11767-11กค60]การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเ05502017-07-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว2647-11ก.ค.60]โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย026302017-07-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว239-11กค60]กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผลิตนวัตกรรมท้องถิ06302017-07-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2622-11กค60]การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563022602017-07-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว11679-11กค60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ61019302017-07-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · หลักเกณฑ์การประกวดอำเภอสะอาด(เรียนท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)08602017-07-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว234-7ก.ค.60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาระด06702017-07-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว233-7ก.ค.60]แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำป06302017-07-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว232-5ก.ค.60]แจ้งแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ09802017-07-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2395-5ก.ค.60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั016302017-07-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว230-5กค60]แจ้งโอนเงิน อปท.011802017-07-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2568-5กค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส012802017-07-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว231-5ก.ค.60]กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ07902017-07-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2553-4กค60]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขาย09302017-07-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว2562-4กค60]หนังสือ "แม่ฮ่องสอน (ไม่)ร้องไห้ STRONG! พลิกวิกฤตให้เป็นโ016802017-07-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/11300-4กค60]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นฯ05102017-07-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว227-4กค60]การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง023902017-07-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2549-3กค60]การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักง022702017-07-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว229-3ก.ค.60]แจ้งการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินฯ08802017-07-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2541-3กค60]ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชา06902017-07-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2540-3กค60]พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ06002017-07-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2526-3กค60]ชิญประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"(นายก05602017-07-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว228-3ก.ค60]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่2/60016002017-07-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2515-3ก.ค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ08102017-07-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2524-3ก.ค60]แจ้งการตรวจสอบขอรับงบโครงการก่อสร้างลานกีฬา ปี 6104902017-07-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2513-30มิย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ด้านการจัดการศึกษา011402017-06-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2504-30มิย60]ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559018302017-06-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2503-30มิย60]ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560015002017-06-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว225-30มิย60]การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลง013502017-06-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว224-30มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.012202017-06-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว219-28มิย60]กระทรวงต่างประเทศได้แจ้งข้อกังวลของรัฐบาลสาธารณตุรกีเกี่ย06802017-06-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว223-29มิย60]ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร (Advance Planning026002017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว222-28มิย60]กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึก08302017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว221-28มิย60]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอน08802017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว220-28มิย60]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถา04502017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2492-28มิย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ60 งบเงินอุดหนุน เงินอุ025302017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2491-28มิย60]การดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท่องถิ่นดีเด่นระดับ07402017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2485-28มิย60]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 256104202017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2484-29มิย60]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธ02102017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว218-28มิย60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256103802017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว217-28มิย60]เชิญประชุมโครงการลงทุนร่วมรัฐบาลและอปท.03702017-06-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2462-28มิ.ย.60]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปร06102017-06-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2463-28มิ.ย.60]การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (03902017-06-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/10833-27มิย60]ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"02602017-06-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/10834-27มิย60]การจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบความดี" ภาคเหนือ02602017-06-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว216-27มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.012802017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์ก010302017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว215-27มิย60]กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับร03802017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว214-27มิย60]การดำเนินการและรายงานผลเกี่ยวข้องกับการสำรวจข้อมูลจำนวนนั03802017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2394-27มิย60]หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน04002017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2444-27มิ.ย.60]สำรวจถนนจุดตัดทางรถไฟ อปท.05002017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2447-26มิย60]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเ01602017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2446-26มิย60]หลัเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพช03102017-06-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2442-26มิย60]การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน06502017-06-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2441-26มิย60]เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมนา06202017-06-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2440-26มิย60]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.256003402017-06-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว211-26มิย60]ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีนแจ้งว่า ได้ร่วมกับสำ018802017-06-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว210-26มิย60]ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ 016702017-06-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว208-23มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.015902017-06-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2428-23มิย60]การประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอา09302017-06-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว2425-23มิย60]เกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี037902017-06-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว2407-23มิ.ย.60]ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน029402017-06-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2402-22มิย60]การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด031502017-06-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2391-22มิย60]มาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและอปท.(Maching Fund)010002017-06-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2439-22มิย60]มติ ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิ.031302017-06-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว2392-22มิย60]การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น021602017-06-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2389-22มิ.ย.60]ซักซ้อมแนวทางกาจัดทำงบประมาณร่ายจายประจำปีงบประมาณ 25013302017-06-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/20722มิ.ย.60]ขอส่งตัวอย่างโล่ประกาศเกียติคุณและเกียรติบัตร ในการประกว06202017-06-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว10350-21มิ.ย60]การเปิดรับคำของอาสาญี่ปุ่น09402017-06-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2437-26มิย60]มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่6/2560023702017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/206-21มิย60]ขอความร่วมมือรายงานแผนการปลูกดอกดาวเรืองขององค์กรปกครองส่ว023802017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว2367-21มิ.ย.60]ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่นใ019902017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว204-21มิ.ย.60]จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ปร07602017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว205-21มิ.ย.60]การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยวชนฯ03402017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว203-21มิ.ย.60]กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี256003902017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [สธ 0911.05/ว855-21มิ.ย.60]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเสริมศักยภาพการดำเนินงานการป้อ05302017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว202-20มิ.ย.60]แจ้งแนวทางตรวสอบและแก้ไขฐานข้อูลบุคลากรภาครัฐ ฯ017302017-06-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว1963-20มิ.ย.60]การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสน06902017-06-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว201-16มิ.ย.60]ขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเ011102017-06-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว209-16มิย60]ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บแ019802017-06-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว199-16มิ.ย.60]ขอความร่วมมือในการเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่019102017-06-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2313-15มิ.ย.60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 เงินอ023102017-06-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2311-15มิ.ย.60]การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ010802017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2307-15มิย60]การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น010502017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2288-15มิย60]การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือ จำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปส08202017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว9913-15มิ.ย.60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เงิน016302017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว2290-15มิย60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561041202017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2286-15มิย60]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น010002017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว198-14มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.015202017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2285-14มิย60]การดำเนินการสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่ว018002017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2287-14มิย60]ชี้แจงข้อเท็จจริง ขั้นตอนและวิธีการสอบแข่งขันคัดเลือกตำแ012302017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2283-14มิย60]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะ014002017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว197-14มิย60]เชิญนายก อปท. ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน010802017-06-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว9807-14มิย60]เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหน05502017-06-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/;193-13มิย60 ]โครงการตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่08602017-06-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว191-13มิย60]การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกคร021002017-06-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/.......-12มิย60]ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมปก018402017-06-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว194-12มิ.ย.60]โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโครงพิษสุนัขบ้า 06902017-06-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว192-12มิย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 256007202017-06-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว9606-12มิย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน014202017-06-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2227-9มิ.ย.60]การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาด015702017-06-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว190-9มิ.ย.60]แจ้งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติ035102017-06-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว188-9มิย60]ได้มีการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประ017502017-06-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว189-8มิย60]การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปก010502017-06-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว187-8มิย60]แจ้งเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เ06502017-06-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2204-6มิ.ย.60]แจ้งผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึ02202017-06-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2205-8มิ.ย.60]ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึก03602017-06-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2210-8มิย60]แจ้งผลแบบประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขย04702017-06-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2206-7มิ.ย60]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท010202017-06-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว2189-7มิ.ย60]ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก029602017-06-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2188-7มิ.ย60]ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให07802017-06-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2169-6มิ.ย.60]การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึก011002017-06-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2156-6มิ.ย60]การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก011802017-06-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2146-6มิ.ย60]ค่ายบำบัดยาเสพติด "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน"ปี256009302017-06-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2128-6มิ.ย.60]การจัดอยรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานส025502017-06-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2129-5มิ.ย.60]การตวรจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริย023502017-06-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว184-5มิ.ย.60]การแจกจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลา017802017-06-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว2105-5มิ.ย.60]โครงการอบรมเพื่อเตรีบมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่033002017-06-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว2048-5มิ.ย.60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เ027002017-06-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว183-2มิ.ย.60]ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวัดสิ่งแวดล้อมโลก012202017-06-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว2095-2มิ.ย.60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกค022702017-06-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2075-31พ.ค60]แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด011602017-05-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว181-31พ.ค.60]การขยายเวลาประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปร09602017-05-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2028-30พ.ค60]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต019302017-05-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว180-30พ.ค60]ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกและโอนเงินฯ012102017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2047-30พ.ค.60]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใ014502017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว178-30พ.ค.60]ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะ014102017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว177-30พ.ค.60]การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี256008802017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว2034-30พ.ค.60]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้07402017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว2031-30พ.ค.60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ป08802017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว2029-30พ.ค.60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั04602017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/8617-30พ.ค.60]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การ03402017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว175-30พ.ค.60]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่01102017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2049-30พ.ค.60]การดำเนินการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"09002017-05-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว174-26พ.ค.60]ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศฯ016402017-05-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2012-26พ.ค.60]การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560011002017-05-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว 2001-26พ.ค.60]การให้บริการทดสอบมาตรฐานคุณภาพวัสดุก่อสร้างขององค์กรป025202017-05-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2000-26พ.ค.60]ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ010102017-05-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว1994-26พ.ค.60]การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผ029902017-05-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว1995-26พ.ค.60]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใ016002017-05-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว193-25 พ.ค.60]แจ้งโอนเงินอปท.012002017-05-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว1990-25พ.ค.60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) 08002017-05-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว172-25พ.ค.60]สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งแผนการประเมินคุณภาพระบ04802017-05-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว1983-25 พ.ค.60]อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง024002017-05-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว170-25 พ.ค.60 ] หัวข้อ ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2559020702017-05-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1963-23พ.ค60]การติดตามโครงการพัฒน่าคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเท0302017-05-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว169-23พ.ค60]การจัดงานพระราชพิธีภวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร036302017-05-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1964-24พ.ค60]การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถาน015402017-05-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1960-23พ.ค60]แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ ตามระเบียบ020902017-05-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว167-23พ.ค60]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำ017402017-05-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1925-23พ.ค60]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินองค์กรปกครองส่วนท้อ013102017-05-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1952-23พ.ค60]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้028802017-05-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว1946-23พ.ค60]หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น023242017-05-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1954-23พ.ค60]การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒ010702017-05-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1953-23พ.ค60]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/09502017-05-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว166-22พ.ค60]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560010702017-05-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว8037-22พ.ค60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน022402017-05-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว165-22พ.ค60]กระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลฯ025002017-05-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว8027-22พ.ค60]แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม010502017-05-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1911-22พ.ค60]ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น013602017-05-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว164-19 พ.ค.2560] กำชับการนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรมฯ แผนที่ภาษา013502017-05-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว164-19 พ.ค.2560]กำชับการนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรมฯ แผนที่ภาษี07502017-05-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว 1894-19 พ.ค.2560]การตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อสนับสนุนวัด024002017-05-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1877-18พค60]การสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด023902017-05-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1948-23พ.ค60]มติ ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พ.ค034102017-05-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1945-23พ.ค60]มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พ.ค 2560026502017-05-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/7850-17พ.ค60]รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส06602017-05-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว161-17พ.ค60]แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายงานการบริหารจัดการขยะ014402017-05-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว163-17พ.ค60]ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 60015902017-05-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0032.011/2236-17พ.ค60]แจ้งแผนการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค09502017-05-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว161-16พ.ค60]ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะ "จังหวั013002017-05-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว1824-15พ.ค60]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่023902017-05-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1819-15พ.ค60]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับ012702017-05-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1806-15พ.ค60]ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให010702017-05-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1804-11พ.ค60]การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์020802017-05-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว159-9พ.ค60]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดที่ 2/25016802017-05-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1761-9พ.ค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นต018302017-05-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว7469-9พ.ค60]การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค015502017-05-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว7465-9พ.ค60]การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 018102017-05-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว1768-9พ.ค60]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้040702017-05-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว158-8พ.ค60]การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560014102017-05-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว7358-8พ.ค60]แจ้งผลการประะเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทา018002017-05-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1757-8พ.ค60]ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 012202017-05-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1756-8พ.ค60]การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 256009502017-05-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1755-8พ.ค60]การฝึกอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพ011502017-05-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1752-8พ.ค60]เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศ027802017-05-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1753-8พ.ค60]โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.256003202017-05-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1733-8พ.ค60]การให้บริการเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น (ชนิ02302017-05-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  [ หน้าก่อนนี้ | หน้าต่อไป ]


  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.56 วินาที