• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

  -ตุลาคม 2560

  -พฤศจิกายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4502
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: เรื่องทั้งหมด

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [พร0023.5/ว3859-5ตค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส013202017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3855-5ตค60]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามพร06602017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3856-5ตค60]โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้06202017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว17143-4ตค60]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน014002017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3846-5ตค60]ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศร017902017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3848-5ตค60]วินิจฉัยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราช020302017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3850-5ตค60]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นขอผู้มีส่วนเกี่ย015102017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3838-4ตค60]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท09802017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว353-3ตค60]กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต04902017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว354-4ตค60]ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายสุขาภิบาลและความสะอาดพิธีถวายดอกไม้012502017-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว351-3ตค60]แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อใ08402017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3821-4ตค60]การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนประกันสัญญา04502017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3404-2ตค60]การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม03302017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3405-2ตค60]การรายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท่องถ03602017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว352-3ตค60]จัดส่งรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ02802017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3823-4ตค60]การประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้่างและการดำเนินโครงการเงินอ011802017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3819-4ตค60]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้014402017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3818-4ตค60]อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติคามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ013202017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3820-4ตค60]ซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 6005302017-10-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3808-2ตค60]ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค05202017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3817-3ตค60]แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝ03102017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3807-2ตค60]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอ03402017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3814-3ตค60]แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่ม07902017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว350-3ตค60]ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ019402017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว350-3ตค60]ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ010302017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3815-3ตค60]ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 59 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก03602017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว347-2ตค60]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล018102017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว349-2ตค60]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กา027702017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว17031-3ตค60]การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์021002017-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3802-2ต.ค.60]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการกำจัด05002017-10-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว348-2 ต.ค.2560]แจ้งโอนเงิน อปท.06202017-10-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3787-2 ต.ค.2560]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 9/013002017-10-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3800-2 ต.ค.2560]แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ05402017-10-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว346-29 ก.ย.2560]แจ้งโอนเงิน อปท.02202017-10-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3789-29 ก.ย.2560]ส่งประกาศกำหนดบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา03702017-10-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว345-28กย60]แจ้งรายละเอียดเงินจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ฯ07902017-09-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3949-29กย60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ06802017-09-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3950-28กย60]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์06002017-09-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3753-28กย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 6005302017-09-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว344-29กย60]โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 6006302017-09-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว343-28กย60]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งป011302017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3745-28กย60]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้าง011402017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3744-28กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักปร06502017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3740-28กย60]การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 60 - 79 สู่การปฏิบัติตามภาร08802017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3741-28กย60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน02302017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว342-28กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.07602017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/3739-27กย60]ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.020102017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว398-27กย60]จัดส่งข้อมูลให้รายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ภายในวันที่ 2905402017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3738-27กย60]ซักซ้อมแนวทางการทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุ06602017-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว341-27กย60]สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อนรับทุนเล่า03502017-09-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว338-27กย60]แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอ07202017-09-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว339-27กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.06102017-09-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1-25กย60]การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์022602017-09-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว337-25กย60]จัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ010902017-09-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3702-22กย60]มติ ก.ท.จ. ครั้งที่9/2560023202017-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3697-22กย60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้่าราชการหรือพนักงา027302017-09-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3698-22กย60]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เล012202017-09-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3692-22กย60]ประชาสัมพันธ์และรับฟังความร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท020502017-09-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3689-21กย60]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างช06502017-09-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2-21กย60]มติ ก.อบต.ครั้งที่9/2560038502017-09-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว334-19กย60]ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกค013902017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3662-20กย60]การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่023502017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3665-20กย60]การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ดาวน์โหลดได้ที08002017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3659-20กย60]การจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศ03502017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3658-20กย60]ส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"06602017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3657-20กย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 เงินอุดหนุนทั่015702017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3656-20กย60]ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทค08402017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว331-19กย60]ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(L012402017-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว330-19กย60]แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับก09802017-09-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว328-18กย60]ร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวก03902017-09-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3646-19กย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง016802017-09-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3647-19กย60]โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการและการส07402017-09-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว329-18กย60]การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล(e-Statement)010902017-09-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว327-18กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.010402017-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3612-15กย60]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท015802017-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3613-15กย60]การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั010502017-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3618-15กย60]การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท.06302017-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3614-15กย60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน014102017-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3615-15กย60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างในส013202017-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว326-15กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.011402017-09-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว325-14กย60]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ019902017-09-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว323-13กย60]การมอบอำนาจให้แก่ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/เจรจา หรือเรื่องใ011302017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว322-13กย60]แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ016102017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว320-13กย60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี6005202017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว319-13กย60]ครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทยถวายองค์ราชินี"020102017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3542-13กย60]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส015602017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3544-13กย60]การเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผ011902017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3546-13กย60]สำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประเมินประสิทธิภาพขอ07002017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3547-13กย60]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเด07102017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3545-13กย60]การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ประจำปีงบ61020902017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3532-13กย60]ขอให้ข้ารา่ชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร09302017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว316-11กย60]แจ้งโอนเงิน อปท. ประจำปีงบประมาณ 256006502017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3525-12กย60]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น02402017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3521-12กย60]ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร03002017-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3529-12กย60]การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60บ04402017-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว309-7กย60]แจ้งจัดทำและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์03302017-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3518-12กย60]การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ว09502017-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว315-11กย60]แจ้งการโอนเงินงบกลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 6009702017-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว314-8ก.ย.60]ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลสมาค024502017-09-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว313-8ก.ย.60]ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่ว011602017-09-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว310-8ก.ย.60]แนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการให้แก่บุคลากรของภา016302017-09-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว311-8ก.ย.60]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่น013002017-09-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว3490-7ก.ย.60]แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้028502017-09-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3481-7กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโ012102017-09-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว308-5ก.ย.60]ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ011402017-09-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3459-5กย60]การดำเนินการสมทบสวัสดิการชุมชน021702017-09-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3461-5กย60]การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนำโรค010902017-09-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/15345-5กย60]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ023202017-09-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3453-5กย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส014202017-09-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว306-4ก.ย.60]โครงการประกันชีวิตอุบัติเหตุ ประจำปี 2561-256207002017-09-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3450-5 ก.ย.60]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกาาท้องถ011802017-09-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว15260-4กย60]เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม033602017-09-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว3442-4กย60]การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 60012802017-09-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว15261-4กย60]ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนีย020002017-09-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว304-31สค60]โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 256005202017-09-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3048-31สค60]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่010402017-09-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว303-1 ก.ย.60]การแจ้งสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้ารักษาคว016002017-09-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3419-1กย60]เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" 08402017-09-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว302-31สค60]คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังค06702017-09-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว301-31สค60]รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 402202017-09-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว300-31สค60]แจ้งเรื่องโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการสังกัดองค์กรป04402017-09-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว299-31สค60]โครงการ เสนอให้ทุนแก่ข้าราชการไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริ015902017-08-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว298-31สค60]รวบรวมแบบประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบฯ07202017-08-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว297-30สค60]แจ้งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห06602017-08-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว296-30สค60]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 02602017-08-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3368-30สค60]การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กแล07702017-08-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว295-29สค60]การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อ010402017-08-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว3300-25สค60]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้022502017-08-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3294-25สค60]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษ027502017-08-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3279-24ส.ค.60]การดำเนินงาน โครงการวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื010002017-08-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว14607-24 ส.ค.60]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ครั้งที่ 6/2560040002017-08-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว152-2เม.ย.60]แจ้งซักซ้อม020902017-08-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว14594-24ส.ค.60]โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทยถวายองค์ราชินี016402017-08-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว3271-24ส.ค.60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน019502017-08-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3259-23สค60]ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(027202017-08-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3245-22สค60]ข้อซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุม017202017-08-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3185-17สค60]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนขอ07802017-08-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว14448-21สค60]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติง015402017-08-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว14422-21สค60]ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน09802017-08-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว292-21สค60]เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินการกองทุนหลักป06802017-08-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว286-18สค60]กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น016302017-08-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว287-18สค60]โครงการ "ยกย่องโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดส010102017-08-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว287-18สค60]มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 256007602017-08-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว290-21สค60]แจ้งสถานธนานุบาลทุกแห่งจะต้องดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบ02202017-08-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว291-21สค60]แจ้งรายละเอียดจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้อ025102017-08-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3196-18สค60]โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลแ03202017-08-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3183-18สค60]การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารฯ ครั้งที่07502017-08-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3177-18ส.ค.60]การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย05602017-08-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว3142-17ส.ค.60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการ028602017-08-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว285-16สค60]แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560018802017-08-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3225-21-สค60]มติ การประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2560053102017-08-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว3184-18สค60]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งท033602017-08-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว283-15สค60]การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศ07402017-08-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว284-15 ส.ค.60]แจ้งกำหนดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดรอบสุดท้าย ปี08402017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว281-15ส.ค.60]แจ้งการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรี03802017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว282-15ส.ค.60]แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ใ02402017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว280-15ส.ค.60]แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน06902017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว278-15ส.ค.60]แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้01002017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว279-15ส.ค.60]การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ026102017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3112-15ส.ค.60]ผลการพิจารณาคัดเลือก "อำเภอสะอาด" จังหวัดแพร่ 256004102017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3110-15สค60]โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award 201704002017-08-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3098-11สค60]การประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่3020702017-08-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว3089-11ส.ค.60]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่020902017-08-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว13957-11ส.ค.60]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเ08502017-08-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3073-10ส.ค.60]ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลื021202017-08-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว3072-10ส.ค.60]การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ013402017-08-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3054-9ส.ค.60]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท.013002017-08-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3052-9ส.ค.60]การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ010202017-08-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3051-9ส.ค.60]เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท.09202017-08-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว3035-8ส.ค.60]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จ0502017-08-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว3001-8สค60]การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบร021402017-08-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว13707-8สค60]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ฯ รอบเดือนเมษายน2509402017-08-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2994-8สค60]ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี256006802017-08-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว277-8สค60]กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561011202017-08-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2987-8สค60]ประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"03702017-08-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2999-7สค60]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อ09602017-08-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3000-7สค60]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย07602017-08-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2993-4 ส.ค.60]การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท04002017-08-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2990-4 ส.ค.60]โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาของ อปท.เพื่อจัดทำ03902017-08-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2986-4สค60]โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชกา020002017-08-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2985-4สค60]แจ้งผลประเมินผลงานข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข05602017-08-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/13548-4สค60]การประชุมและติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอ07802017-08-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว276-4สค60]คณะทำงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ04502017-08-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว275-4สค60]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-l023002017-08-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2974-3สค60]บัญชีนวัตกรรมไทย03502017-08-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว274-3สค60]ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ014302017-08-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว273-3สค60]พระราชาอนุญาตให้จัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"02502017-08-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว272-1สค60](อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2560ครั้งที่1/2560 กำหนดประชุม 11 ส010202017-08-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2965-2สค60]การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ08502017-08-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2962-2สค60]โครงการอบรมช่าง ปี60010102017-08-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2956-2สค60]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักง018202017-08-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.1/ว2951-2ส.ค.60]ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมในการจัดประชุมผู้บริหารและปลัด ค020802017-08-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว271-2ก.ค.60]แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส09802017-08-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2936-1สค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส020502017-08-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว269-1สค60]ให้จัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ05702017-08-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว263-31กค60]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 2/2560024602017-08-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว268-31ก.ค.60]จัดทำโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษ015402017-07-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว265-31ก.ค.60]การประสานและประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง06702017-07-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว264-31ก.ค.60]การเผยแพร่หนังสือศัพท์อาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ03902017-07-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว263-31ก.ค.60]จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ทักษะการใช้ภา0602017-07-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว266-31ก.ค.60]การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ05002017-07-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว262-31ก.ค.60]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมและพนักง021902017-07-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว261-27กค60]เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส021502017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/12900-27กค60]ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย08802017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว2894-27กค60]การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล014302017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว257-26กค60]ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ256015402017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2900-26ก.ค.60]การโอนถ่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 08002017-07-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2893-26กค60]สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระมรวงมหาดไทยในส่08202017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2892-26กค60]การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ06602017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว259-26กค60]งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่1005402017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว256-26ก.ค.60]การรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอ05802017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว255-25กค60]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสำนักงานส่งเสริ011902017-07-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว2870-25กค60]การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์016602017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2845-25กค60]โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่ต0602017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0014.2/ว4778-25กค60]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนโครงการจัด010202017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2853-24กค60]การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256033102017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว254-24กค60]ตรวจสอบโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เ012602017-07-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2828-24ก.ค.60]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลาย06602017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2829-24ก.ค.60]แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 05702017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/12578-24ก.ค60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาส05702017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2826-24กค60]โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"07602017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว252-24กค60]สัปดาห์ร่วมพลังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 256005002017-07-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/291-21ก.ค.60]ขอเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจคัดเลือก "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด03402017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2825-21ก.ค.60]สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกคร029202017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2781-21กค60]อบรมขยะและศึกษาดูงาน จ.พิษณุโลก07002017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว2819-21กค60]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้021402017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2823-21กค60]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2560036602017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · ฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดแพร่09902017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว2808-20ก.ค.60]สำรวจข้าราชการครู พนังงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ019102017-07-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว2803-20ก.ค60]โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเ06502017-07-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว250-19กค60]จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครอ09102017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2821-21กค60]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 19 ก.ค.25030702017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2738-19กค60]เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"06202017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว245-19กค60]โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอ02602017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว246-19กค60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษ03902017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว249-19กค60]การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อ0602017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว244-19กค60]นำเข้าข้อมูล Nispa ยาเสพติดฯ05102017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว248-19กค60]โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้วยโอกาส ประจำป01802017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว247-19กค60]แจ้งโอนเงิน อปท.016102017-07-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2765-18กค60]หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบา02502017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2764-18กค60]โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้อ01502017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2766-18กค60]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่ว01502017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว 2762-28ก.ค.60]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินร07702017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/2769.2-18ก.ค.60]หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอบต.ซึ่งไปช่วยราชการตามค07602017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2579-18กค60]การนน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระร05002017-07-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2754-17กค60]แจ้งผลสัมฤทธฺ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทา07402017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2750-17กค60]การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563011502017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว2730-17กค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นต021502017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2742-17กค60]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์ที่มีผลง06402017-07-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว277-14ก.ค.60]ขอเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ระดับจังหว08102017-07-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  [ หน้าก่อนนี้ | หน้าต่อไป ]


  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.56 วินาที