• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4507
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: เรื่องทั้งหมด

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [พร0023.3/ว175-12มค61]ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกา06602018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว169-12ม.ค.2561]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2561 เงินอ028602018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว166-ม.ค.2561]การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบ021502018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว170-12ม.ค.2561]การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่ว020702018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว168-12ม.ค.2561]ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเ07602018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ04702018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ04402018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว146-11มค60]แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค08002018-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว11-11มค61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น06702018-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว10-11มค61]แจ้งตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ08502018-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว009-10มค61]กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้อ06702018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว127-10มค61]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น032602018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว126-10มค61]การติดตามขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ07402018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5033-22ธค.60]แก้ไขแบบรายงาน อถล.05102018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว121-10มค61]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)04302018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว120-10มค60]การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2503902018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [10มค61]ประชาสัมพันธ์018802018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว101-9มค61]แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อสน019302018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว405-9มค.61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิยร013202018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว102-9มค.61]ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ 04002018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว105-9ม.ค.2561]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้031902018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว83-8ม.ค.2561]ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกีย05402018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว104-9มค60]แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ014402018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว8-9มค61]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารั012602018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว93-8มค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ว09002018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว10-9ม.ค.2561]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให06702018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว7-9ม.ค.2561]การดำเนินการบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดเเพร่05502018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว6]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้เลื่อนสู่ว03402018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5-9ม.ค.2561]โครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไท04402018-01-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว76-8ม.ค.61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสม017602018-01-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว74-8ม.ค.61]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25607802018-01-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว75-8ม.ค.61]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ม06502018-01-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว61-5มค61]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยส09502018-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว4-5ม.ค.61]แผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระยะ1ปี09802018-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว22-4ม.ค.2561]ซักซ้อมเเนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกร08102018-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/109-4ม.ค.61]ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเม05102018-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว3-4ม.ค.61]โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2504202018-01-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2-4 ม.ค.61]ระบุพิกัดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้อง09002018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว44-4มค61]แจ้งการออกกฏหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ07702018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว25-4 ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด016102018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว24-4 ม.ค.61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด011502018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว5112-ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท013302018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว36-4 ม.ค. 60]ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ05802018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว5113-27ธค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับการจัดการศึ06202018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 26 -4 ม.ค 60]ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์ข้าวใหม่กับร้านอร่อ0202018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว 20-4 ม.ค 61]ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู06402018-01-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว5148-29ธค60]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อา010702018-01-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว18-29ธค60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย05502018-01-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 60 - 3 ม.ค 60]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรม03902018-01-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/17 -3 ม.ค.60]การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ป03302018-01-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว450-29ธค60]แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข016102018-01-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว449-29ธค60]ขอเชิญร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะอันตราย05702018-01-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว5122-28ธค60]การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อ09502018-01-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5154-29ธค.60]แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบร06902017-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5157-29ธค.60]การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(06802017-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5138-29ธค.60]การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้08002017-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5137-29ธค.60]การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.256106802017-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5140-29ธค.60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโร06402017-12-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 5097-27 ธ.ค. 2560]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบเงินอุ09402017-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5103-27ธค.60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนกา010802017-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5102-27ธค.60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนกา08002017-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5101-27ธค.60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป07302017-12-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว5095-26ธค60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับ ค่าเช่าบ้าน ไ016702017-12-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว448-26ธค60]ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกค025702017-12-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5096-26ธค.60]ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายอปพร.ปี60012102017-12-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว447-26ธค.60]การขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี61012002017-12-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว5085-26ธค60]ซักซ้อมแนวทางงการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา021102017-12-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/446-22ธค60]แจ้งโอนเงิน อปท.013502017-12-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว5068-25ธค60]โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำป05302017-12-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว5060-25ธค60]ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 07902017-12-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว5046-25ธค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง014102017-12-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5037-22ธค.60]ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมา07602017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5034-22ธค.60]ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน08202017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว 4996-22ธค.60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เง021202017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 444-22ธค.60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้เเจ้งการดำเนินงานระบบการป08202017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว443-21ธค60]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น011702017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว5033-22ธค.60]โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)06702017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว5026-22ธค60]แผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน จังหวัดสะอาด ฯ09302017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว5027-22ธค60]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ03502017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว5025-22ธค60]แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง04402017-12-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว5006-21ธค60]การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ022402017-12-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว5005.4-21ธค60]การจินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั017402017-12-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว5086-26ธค60]มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 20080502017-12-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว5083-26ธค60]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ธันวาคม 25046502017-12-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว442-20ธค60]แจ้งรายชื่ออบรมพัมธุกรรมพืชฯ(27-29 ธค 60)016302017-12-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว4989-20ธค60]พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ017302017-12-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว4988-20ธค60]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว017802017-12-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · (พร0023.3/ว4970-19ธค60)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2010802017-12-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4957-18ธค60]กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้010402017-12-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4939-15ธค60]การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมธิการบริหาร ส.ท.ท. ประ06802017-12-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว441-15ธค60]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น021802017-12-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4932-15ธค60]ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิ06102017-12-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว440-15ธค60]โครงการพัฒนาครูต้นแบบ06402017-12-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว438-15ธค60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ04802017-12-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว439-15ธค60]การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี03802017-12-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว4933-15 ธค.60]การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำป011902017-12-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4924-15ธค60]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 07002017-12-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/21246-15ธค60]การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินการบร02802017-12-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว436-15ธค60]ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5034502017-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4893-14ธค60]การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 6003502017-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4891-14ธค60]โึครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกคร02902017-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4892-14ธค60]โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ03602017-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว435-14ธค60]เอกสารราชการ 2 ภาษา ในแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)03802017-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว434-13ธค60]แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 2560018402017-12-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4882-13ธค60]ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี051402017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4879-13ธค60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป สำ024102017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4876-13ธค60]การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลาก020502017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4878-13ธค60]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอ011402017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4877-13ธค60]แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 07402017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4880-13ธค60]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับสนับสนุนศูนย์0802017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4874-13ธค60]โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุ07002017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4875-13ธค60]ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด มาใช้ในการออกคำสั่04302017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4873-13ธค60]เชิญประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอน การประกอบกิจกา08302017-12-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว20918-12ธค60]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในกา054402017-12-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4839-8ธค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส017602017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4810-7ธค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำ015202017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4809-7ธค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 ค่าจ้างลูกจ้างชั่ว08802017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4808-7ธค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 ค่ากระแสไฟฟ้า07302017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว4838-8ธค60]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วน028602017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว433-8ธค60]จัดนวัตกรรมการเรียนรู้(My Course Design)011802017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/517-8ธค60]เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูรีพอร์ตผ่านบัญชีผู้ใช้งาน faceb09802017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4824-7ธค60]โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื016002017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว432-8ธค60]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบัง09002017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว431-8ธค60]คำสั่งหลักประกันสุขภาพแห่งชาตเขต 109502017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว516-8ธค60]จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และค02802017-12-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว430-7ธค60]การประเมินคุณภาพภายนอก สมส.05502017-12-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 428-6ธ.ค.60]พิจารณาลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น04402017-12-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/4790-6ธ.ค.60]การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราขการหรือพนักงานส่วน026802017-12-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 4791-6ธ.ค.60]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ05002017-12-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 4789-6ธ.ค.60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเ07902017-12-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว4786-6 ธ.ค.60]แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับ05402017-12-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 4754-4 ธ.ค.60]โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้อ012202017-12-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 4744-1ธ.ค.60]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน07902017-12-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.5/ว 4742-1ธ.ค.60]กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประ020002017-12-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 425-30พ.ย.60]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก08202017-12-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 4714-30พ.ย.60]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถาน04502017-12-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4687-29พย60]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคั09102017-11-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4705-30พย60]โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ08002017-11-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว4671-30พย60]กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่028902017-11-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว4703-30พย60]การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่028102017-11-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4688-29พย60]แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองแนวทางการปฏิบัติ010102017-11-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว422-29พย60]โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง08602017-11-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว421-29พย60]ขอสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภ023002017-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4678-29พย60]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกา017902017-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4680-29พย60]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบ08202017-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4677-29พย60]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบปร09202017-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4676-29พย60]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง04002017-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4672-28พย60]เร่งรัดการบันทึุกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35020102017-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4671-28พย60]การประชาสัมพันธ์โครงการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว06702017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4657-28พย60]การขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน05202017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4660-28พย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้านการจัดก07702017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/490-28พย60]ดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ016902017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว419-28พย60]ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ013802017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4659-28พย60]การจัดการข้าวใหม่07302017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4650-28พย60]แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ06402017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร023.3/ว418-28พย60]ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับท้องถิ02902017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4649-28พย60]ผลสำเร็จด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้03002017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4648-28พย60]แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอน ให้เอกชนประกอบกิ01902017-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4629-27พย60]แนวทางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ07202017-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว416-27พย60]เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการระดับปริญญาโทและปริญญาเอก036102017-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว417-27พย60]โครงการ มือเก่าไป ชีวิตใหม่มา026402017-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว415-27พย60]หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง028202017-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว413-22พย60]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น013002017-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว414-22พย60]นโยบายดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล08902017-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว411-22พย60]จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชี นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม022102017-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว412-22พย60]จัดสร้างพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธรฯ018502017-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว4575-22พย60]การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ028902017-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4553-21พย60]ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนข018002017-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว410-20พย60]งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิ07302017-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว4538-21พย60]การปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง028502017-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4534-20พย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง021002017-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4536-20พย60]การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโคร024702017-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว409-20พย60]บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น019802017-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4529-20พย60]การโอนทรัพย์สินกรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว08702017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว407-20พย60]จัดการแข่งขันกีฬา ชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1010902017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว406-20พย60]ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกร027102017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว408-20พย60]โครงการ (อพ.สธ)010802017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว405-20พย60]รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก032702017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4511-20พย60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก09302017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4510-20พย60]การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมเรีย03502017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4517-20พย60]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น(เพิ่มเติม)020102017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4518-20พย60]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้า คสช016002017-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว404-17พย60]การประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกอง012502017-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว402-17พย60]แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560018702017-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว403-17พย60]ประชุม(cluster)011402017-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว401-16พย60]การจัดสรรเงินค่าหลวงปิโตรเลียมงวดที่ 4-2560 ประจำเดือน ก.ค010102017-11-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4475-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับการดำเนินงา08502017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4474-15พย60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเ06802017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/19668-16พ.ย.60]ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น015702017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4473-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ61สำหรับสนับสนุนการสง08502017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4472-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ61 สำหรับเสริมศักยภาพ02102017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4471-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนสำหรับ02102017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4485-16พย60]โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ของอ09102017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว399-15พย60]สำรวจตลาด013702017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว400-16พย60]จัดสัมมนาและนิทรรศการศึกษาดูงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพบุคลา040302017-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4545-21พย60]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2560038302017-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4552-21พย60]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560028202017-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว398-15พย60]ขออนุเคราะห์ข้อมูลการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส030702017-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว396-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 สำหรับการจัดการศึกษา09802017-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/4453-14พย60]การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเค025202017-11-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4434-14พย60]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบ012202017-11-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว19434-14พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 สำหรับค่าเ014202017-11-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4417-13พย60]หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลักษณ์และการบรรจุกิจกร012702017-11-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4395-13พย60]แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ของ017102017-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4404-13พย60]การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปีงบ 61 ให้เป็นไปตามมาตรก014602017-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4400-13พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรม010702017-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4401-13พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำ06602017-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4399-13พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระรา015102017-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว4396-13พย60]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปีงบ 61031902017-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว394-10พย60]แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ตลาดประชารัฐ016502017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว393-10พย60]แจ้งเรื่องการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการชุมนุมลูก06402017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว392-10พย60]โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึก09102017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4377-10พย60]สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการจัดการบริหารจัดการขยะ06702017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4376-10พย60]ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 6007302017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว390-9พย60]แจ้งโอนเงิน อปท.010902017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว391-10พย60]จัดส่งลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้0602017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4372-10พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 6101802017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4375-10พย60]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล024302017-11-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว389-9พย60]แจ้งแก้ไข เอกสารการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพ027102017-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว388-8พย60]เตรียมของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงิ013602017-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4347-8พย60]รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแ016202017-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4333-8พย60]โครงการตลาดประชารัฐ012502017-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว387-8พย60]การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก 027002017-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4313-8พย60]การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก08802017-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4304-7พย60]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้023902017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว19093-7พย60]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล018402017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/19085-7พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัค08902017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4296-7พย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส019002017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4297-7พย60]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิม027102017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/4160-30ตค60]รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเงินอุด016002017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4159-30ตค60]เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่า่เงินเดือนครู07802017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4157-30ตค60]งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ08502017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4156-30ตค60]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ04402017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4155-30ตค60]เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และเงินอุดหนุนสำหร01102017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4146-30ตค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นต0202017-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4289-6พย60]การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒ010902017-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว386-6พย60]แจ้งการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ02802017-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · แก้ไข หนังสือนำส่งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25604602017-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4284-6พย60]โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560010702017-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4282-6พย60]แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหาร010102017-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว4281-6พย60]ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศ031302017-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว385-3พย60]ขยายระยะเวลารายงานผลฯการกข้อมูล แผนที่ภาษี04802017-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว384-3พย60]สำรวจตลาด010702017-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4271-3พย60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข07402017-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4262-3พย60]รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ08102017-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว4261-3พย60]รายงานเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาร07802017-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว383-3พย60]การประเมินโบนัสปี 60034002017-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว382-3พย60]ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ010502017-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4245-2พย60]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ010302017-11-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว4229-2พย60]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น037402017-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  [ หน้าก่อนนี้ | หน้าต่อไป ]


  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.56 วินาที