แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4563-21ตค64]กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่อยงานของรัฐ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 8
[พร0023.3/ว436-21ตค64]แจ้ง อปท.ที่มัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตอบแบบรานงานในการเปิดศูนย์ฯ เขียนโดย Admin 12
[พร0023.3/ว4554-21ตค64]แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปรการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 14
[พร0023.3/ว4553-21ตค64]แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 22
[พร0023.3/ว4552-21ตค64]แนวทางการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 21
[พร0023.3/ว4551-21ตค64]แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. สำหรับ อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด เขียนโดย Admin 28
[พร0023.3/ว432-21ตค64]แจ้ง ทอ.รวบรวมข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมหรือปล่อยสุนัขและแมวให้จังหวัดทราบ เขียนโดย Admin 39
[พร0023.3/ว4510-19ตค64]กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 14
[พร0023.3/ว4509-19ตค64]การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ เขียนโดย Admin 33
[พร0023.3/ว4511-19ตค64]นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 23