วิสัยทัศน์

 

“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 70 ได้อย่างทั่วถึง

เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565 ”