• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.2480-30มิ.ย53]การขอยกเว้นภาษีป้ายของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  [พร 0037.3/ว.2479-30มิ.ย53]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
  [พร 0037.3/ว.2478-30มิ.ย53]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
  [พร 0037.3/ว.2572-1ก.ค53]สำรวจโครงการอปท.ขอรับสนับสนุนงบประมาณจ่ายประจำปี 2554
     เอกสารเพิ่มเติมแบบฟอร์มสำรวจถนน คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.2476-30มิ.ย53]โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.227-29มิ.ย53]สำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553
  [พร 0037.3/ว.226-29มิ.ย53]โครงการสัมมนาพัฒนาศักยาภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
  [พร 0037.3/ว.2473-28มิ.ย53]โครงการสัมนาการพัฒนาศักยาภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
  [พร 0037.3/ว.225-28มิ.ย53]ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชุมนุนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
  [พร 0037.3/ว.2466-24มิ.ย53]ขอความร่วมมือสนุบสนุนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.2391-24มิ.ย53]โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป เข้าพรรษา
  [พร 0037.3/ว.2390-24มิ.ย53]มาตรการกรณีที่เทศบาลไม่ส่งเงินฝากสมทบทุนและไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงิน
  [พร 0037.3/ว.2387-22มิ.ย53]การประชุมชี้แจงทิศทางการบริหารจัดการภารกิจงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานช่างและงานคลัง
  [พร 0037.3/ว.2386-22มิ.ย53]การจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2553 งวดที่ 3 (งวดที่ท้าย) จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2553)
  [พร 0037.3/ว.2380-21มิ.ย53]การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554
  [พร 0037.3/ว.212-18มิ.ย53]โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.211-17มิ.ย53]เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 3
  [พร 0037.3/ว.2378-17มิ.ย53]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
  [พร 0037.3/ว.2279-17มิ.ย53]การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกิยรติฯประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2377-16มิ.ย53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.2376-16มิ.ย53]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2248-15มิ.ย53]การดำเนินงานสวัสดิการเบี้ยคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2-14มิ.ย53]ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย(รุ่นที่6/1) ปีการศึกษา 2553

  [พร.0037.3/ว.205-14มิ.ย53]สัมมนาการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร.0037.3/ว.2241-14มิ.ย53]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร.0037.3/ว.204-14มิ.ย53]ขอเชิญคณะทำงาน(Core Team)ร่วมประชุมชักซ่อมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.2240-11มิ.ย53]ซักซ้อมการดำเนินโครงการ 1 ล้านฝายเท่ากับ 1 แก่งเสือเต้น
  [พร.0037.3/ว.203-11มิ.ย53]แผนการเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด
  [พร.0037.3/ว.202-11มิ.ย53]โครงการอาสาปกป้องสถาบัน(อสป.)
  [พร.0037.3/ว.2239-10มิ.ย53]การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคม  เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที