• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/1487-20เมษ61]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ]

  [พร0023.3/5726-17เมษ61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3(เมษ - มิย 61)

  [พร0023.3/ว1445-17เมษ61]การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว132-18เมษ61]ได้กำหนดจัดประชุมการมองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  [พร0023.3/ว1454-18เมษ61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนันสนุนการกระจายอำนาจแก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษ - มิย 61)

  [พร0023.3/ว1449-18เมษ61]โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยะธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว131-17เมษ61]แจ้ง อปท.บางแห่งรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน และขอเร่งรัดทบทวนการรายงานข้อมูลดังกล่าว (แบบ 1)

  [พร0023.3/ว130-11เมษ61]การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว124-9เมษ61]แบบรายงานตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

  [พร0023.3/ว1376-9เมษ61]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1377-9เมษ61]หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  [พร0023.3/ว1366-9เมษ61]ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว1334-4เมษ61]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 61 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เมษ - มิย 61)

  [พร0023.3/ว1335-4เมษ61]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เมษ - มิย 61)

  [พร0023.3/ว1336-4เมษ61]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เมษ - มิย 61)

  [พร0023.3/ว123-4เมษ61]ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นไปสมัคร อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก

  [พร0023.3/ว1331-4เมษ61]การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

  [พร0023.3/ว1328-4เมษ61]โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

  [พร0023.3/ว1327-4เมษ61]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการท่องเที่ยวโดยชุมชน

  [พร0023.3/ว1326-4เมษ61]การคัดเลือกตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมดารขอทาน 2559

  [พร0023.3/5305-4เมษ61]เชิญเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพของโรงเรียน ฯ

  [พร0023.3/ว1318-4เมษ61]การส่งมอบนมโรงงเรียนชนิด ยู.เอช.ที.ช่วงปิดภาคเรียน

  [พร0023.3/ว1317-4เมษ61]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ฯ

  [พร0023.3/ว122-4เมษ61]การเสนอผลงานเพื่อขอรัยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ฯ

  [พร0023.3/170-3เมษ61]การฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 10

  [พร0023.3/ว120-30มีค61]ขยายเวลาการจัดส่งถุงมือถือเก่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมได้ จากเดิม

  [พร0023.3/ว119-30-มีค61]การกำหนดรหัสผ่าน แผนที่ภาษีของ อปท.

  [พร0023.3/ว1238-29มีค61]มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว118-29มีค61]กำหนดประชุมการมอบนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  [พร0023.3/ว1201-27มีค61]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที