• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว761-26กพ61]เลื่อนกำหนดวันประชุมดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีงบ 60

  [พร0023.3/ว71-23กพ61]ประชุม ด่วน วิศวกร

  [พร0023.3/ว70-23กพ61]เชิญประชุม ด่วน งบ แหล่งท่องเที่ยว

  ประชุมแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ของจังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว66-21กพ61]การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ว่าด้วย ตลาด

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว739-22กพ61]ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว740-22กพ61]ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดทำสรุปผลปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว65-21กพ61]ดำเนินการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการตั้งงบประมาณ/โครงการ ฯ

  [พร0023.3/ว64-21กพ61]ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และัตัวชี้วัด ฯ

  [พร0023.3/ว63-21กพ61]การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

  [พร0023.3/ว62-21กพ61]กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน

  [พร0023.3/ว718-20กพ61]ของบแหล่งท่องเที่ยว

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 3]

  [พร0023.3/ว2822-21กพ61]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์

  [พร0023.3/ว60-20กพ61]แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯ

  [พร0023.3/2782-20กพ61]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ

  [พร0023.3/ว710-20กพ61]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว696-19กพ61]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

  [พร0023.3/ว59-20กพ61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบ 60

  [ไฟล์แนบ]

  [ไฟล์แนบ ต่อ]

  [พร0023.3/ว683-19กพ61]แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/2561

  [พร0023.3/ว56-16กพ61]แจ้งกำหนดการจัดทำโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาฯ

  [พร0023.3/ว669-16กพ61]การดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว657-15กพ61]แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย

  [พร0023.3/ว54-14กพ61]แจ้งแนวทางดำเนินการสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของนักเรียน

  [พร0023.3/ว602-13กพ61]โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

  [พร0023.3/ว590-12กพ61]ประเมินโครงการ "โรงเรียนท้องถิ่น"

  [พร0023.3/ว591-12กพ61]การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม

  [พร0023.3/ว3910-4ตค59]แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด 4

  [พร0023.3/ว3744-28กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)ในส่วนที่ไม่เพียงพอ

  [พร0023.3/ว581-9กพ61]แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว556-7กพ61]แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบ 60

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที