• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว21-22ม.ค.61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับอาสาสมัคท้องถิ่รักษ์โลก(อถล.)

  [พร0023.3/ว16-22ม.ค.61]ดำเนินการจัดการจัดพิมพ์หนังสือและแผ่นพับ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

  [พร0023.3/ว278-22ม.ค.61]ขอรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2560

  [พร0023.3/ว289-22ม.ค.61]การปรับปรุงเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปีพ.ศ.2561

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

  [พร 0023.3/ว249-18ม.ค.61]การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท.ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่1/2561

  [พร 0023.3/ว257-18ม.ค.61]รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่มีส่วนผสมยาพารา ปี61

  แบบรายงาน

  [พร 0023.3/ว255-18ม.ค.61]ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2561

  [พร 0023.3/ว254-18ม.ค.61]ตัวชี้วัด"ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่มีการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)"

  [พร 0023.3/ว256-18ม.ค.61]การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก"ศาสตร์หระราชา"

  [พร 0023.3/ว 17-18ม.ค.61]แจ้งว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ดำเนินงาน"โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี"

  [พร 0023.3/ว18-18ม.ค.61]แจ้งให้สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.3/ว975-17ม.ค.61]การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.ส.อ.)แทนตำแหน่งที่ว่าง

  [พร 0023.3/ว231-17ม.ค.61]การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว230-17ม.ค.61]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว230-17ม.ค.61]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว236-17ม.ค.61]การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในการรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว229-17ม.ค61]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว228-17ม.ค.61]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน

  [พร0023.3/ว206-16มค61]การดำเนินอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  [พร0023.3/ว16-15มค.61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ประจำปี2561

  [พร0023.3/ว14-15มค.61]การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา"เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม"และวิชา"พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"

  [พร0023.3/ว13-12มค61]ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันระดับประเทศ(คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว179-12มค61]ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3

  [พร0023.3/ว175-12มค61]ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  [พร 0023.3/ว168-12ม.ค.2561]ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

  [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

  [พร0023.3/ว10-11มค61]แจ้งตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

  [พร0023.3/ว009-10มค61]กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 2560

  [พร0023.3/ว126-10มค61]การติดตามขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที