แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ สำหรับไครมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 33
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 78
[อบต.ป่าสัก]ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Admin 44
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 73
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.สำหรับสถานศึกษาฯ เขียนโดย Admin 110
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท.จัดส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรานงานผลการตรวจสอบของ สตง. ตามมาตรา 72 เขียนโดย Admin 113
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 102
[อบต.บ้านเหล่า]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางหน้าเว็บไซต์[อบต.บ้านเหล่า] เขียนโดย Admin 63
[อบต.บ้านเหล่า]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางหน้าเว็บไซต์[อบต.บ้านเหล่า] เขียนโดย Admin 63
[อบต.บ้านเหล่า]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างบนเว็บไซต์[อบต.บ้านเหล่า] เขียนโดย Admin 59