แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชาอื่นฯ เขียนโดย Admin 22
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 19
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 22
โปสเตอร์ จังหวัดสะอาด ร่วมกันขับเคลื่อน จ.แพร่ ให้เป็นเมืองแพร่เมืองงาม เขียนโดย Admin 360
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 58
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 110
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 27 ก.ย. 2564 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 86
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 297
MOU การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการบริหารจัดการขยะ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน เขียนโดย Admin 149
ขอเชิญเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 155