แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5662-8ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 565
[พร0023.5/ว5592-4ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เขียนโดย Admin 624
[พร0023.5/ว485-4ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 423
[พร0023.5/ว5561-3ธค63]การดำเนินการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้(ค่าK) เขียนโดย Admin 468
[พร0023.5/ว5511-1ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 541
[พร0023.5/ว5510-1ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) เขียนโดย Admin 584
[พร0023.5/ว5509-1ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 578
[พร0023.5/ว5508-1ธค63]การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 477
[พร0023.3/ว5445-30พย63]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 442
[พร0023.5/ว5444-30พย63]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 400