แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4619-29พย66]ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินของ อปท.พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 5
[พร0023.5/ว4602-28พย66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 เขียนโดย Admin 40
[พร0023.5/ว4573-27พย66]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้สนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงงประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 65
[พร0023.5/ว4574-27พย66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 36
[พร0023.5/ว4547-24พย66]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2566 เขียนโดย Admin 95
[พร0023.5/ว4534-24พย66]ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท. เขียนโดย Admin 79
[พร0023.5/ว547-16พ.ย.66]แจ้งโอนเงินอปท. เขียนโดย Admin 98
[พร0023.5/ว4402-16พ.ย.66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2566 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.5/ว4387-16พย66]เร่งรัดรัดกรอกข้อมูลสถิติการคลัง ในระบบ Info เขียนโดย Admin 111
[พร0023.5/ว4358-14พ.ย.66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 เขียนโดย Admin 75