แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว2907-5สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เขียนโดย Admin 58
[พร0023.5/ว2894-4สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 100
[พร0023.5/ว2872-3สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 64
[พร0023.5/ว2871-3สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 61
[พร0023.5/ว2870-3สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 36
[พร0023.5/ว2842-2สค65]การโอนจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 54
[พร0023.5/ว329-26กค65]แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 179
[พร0023.5/ว326-26กค65]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างฯ เขียนโดย Admin 104
[พร0023.5/ว327-26กค65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ ในเดือนมิถุนายน 2565 เขียนโดย Admin 80
[พร0023.5/ว328-26กค65]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เขียนโดย Admin 78