แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว190-12เมษ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 133
[พร0023.5/ว1412-12เมษ65]ขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว191-12เมษ65]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 167
[พร0023.5/ว1387-11เมษ65]การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 124
[พร0023.5/ว188-11เมษ65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 เขียนโดย Admin 179
[พร0023.5/ว187-11เมษ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 112
[พร0023.5/ว1367-8เมษ65]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 182
[พร0023.5/ว1332-5เมษ65]การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เขียนโดย Admin 188
[พร0023.5/ว1311-4เมษ65]การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 237
[พร0023.5/ว1305-4เมษ65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 206