แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว170-23มีค65]แจ้ง อปท.รวบรวมข้อมูลในแบบ ตส.2 และแบบ 1-10 เขียนโดย Admin 252
[พร0023.5/ว1151-22มีค65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Admin 218
[พร0023.5/ว168-21มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 108
[พร0023.5/ว161-18มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 133
[พร0023.5/ว1113-18มีค65]แนวทางการดำนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 182
[พร0023.5/ว1093-18มีค65]หลักเกณฑ์และวิธรปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว1095-18มีค65]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 87
[พร0023.5/ว158-16มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 143
[พร0023.5/ว157-15มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 124
[พร0023.5/ว155-14มี.ค.65]แจ้งรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 135