แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1765-11พค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบงเินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน ฯ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 194
[พร0023.5/ว221-5พค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 184
[พร0023.5/ว1668-5พค65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหุนทั่วไปสำหรับการตัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 118
[พร0023.5/ว1670-5พค65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 148
[พร0023.5/ว219-3พค65]การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 207
[พร0023.5/ว215-3พค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 122
[พร0023.5/ว1626-29เมษ65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 117
[พร0023.5/ว211-27เมษ65]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2565 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว210-27เมษ65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เขียนโดย Admin 124
[พร0023.5/ว1589-27เมษ65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 264