แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว265-8มิย65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 72
[พร0023.5/ว2133-8มิย65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2565 เขียนโดย Admin 185
[พร0023.5/ว262-6มิย65]แจ้งเวียนแนวทางการพิจาณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้างฯ เขียนโดย Admin 138
[พร0023.5/ว6145-1มิย65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 216
[พร0023.5/ว255-1มิย65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 92
[พร0023.5/ว252-30พค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 157
[พร0023.5/ว250-26พค65]แจ้งการโอนเงินธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 206
[พร0023.5/ว250-26พค65]แจ้งการโอนเงินธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้สบัญชีเงินฝากขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 100
[พร0023.5/ว1970-26พค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 เขียนโดย Admin 97
[พร0023.5/ว1907-23พค65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ(งวดที่ 1) เขียนโดย Admin 180