แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1869-19พค65]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 128
[พร0023.5/ว1861-19พค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบงเินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ยโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 เขียนโดย Admin 103
[พร0023.5/ว246-19พค65]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.5/ว245-19พค65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 เขียนโดย Admin 116
[พร0023.5/ว252-18พค65]กำหนดจัดการอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 219
[พร0023.5/ว241-17พค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 129
[พร0023.5/ว235-12พค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว4788-12พค65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 204
[พร0023.5/ว233-11พค65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน เมษายน 2565 เขียนโดย Admin 215
[`ri0023.5/;1770-11r865]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) เขียนโดย Admin 179