แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1241-29มีค65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 254
[พร0023.5/ว1235-29มีค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.5/ว1234-29มีค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 199
[พร0023.5/ว180-28มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 115
[พร0023.5/ว178-25มีค65]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 198
[พร0023.5/ว177-25มีค65]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Admin 136
[พร0023.5/ว1202-25มีค65]รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.5/ว172-23มีค65]แจ้ง อปท.เข้าร่วมอบรม เรื่องการควบคุมภานในฯ ผ่านระบบ Facebook Live เขียนโดย Admin 189
[พร0023.5/ว171-23มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 121
[พร0023.5/ว173-23มีค65]แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เขียนโดย Admin 193