แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว137-16มีค66]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขจองทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 133
[พร0023.5/ว134-14มี.ค.66]แจ้งโอนเงินอปท. เขียนโดย Admin 155
[พร0023.5/ว126-10มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 136
[พร0023.5/ว125-10มีค66]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย Admin 267
[พร0023.5/ว1035-10มีค66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 219
[พร0023.5/ว1034-10มีค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 230
[พร0023.5/ว124-8มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 93
[พร0023.5/ว121-7มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 123
[พร0023.5/ว952-3มีค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว เขียนโดย Admin 184
[พร0023.5/ว116-3มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 113