แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว122-1มี.ค.65]แนวทางปฎิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 171
[พร0023.5/ว123-1มี.ค.65]บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า เขียนโดย Admin 159
[พร0023.5/ว124-1มี.ค.65]ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัฒกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2565 เขียนโดย Admin 145
[พร0023.5/ว117-1มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 125
[พร0023.5/ว114-25ก.พ.65]ได้เบิกเงินผ่านระบบGFMISและอนุมัติสั่งจ่ายเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท. เขียนโดย Admin 140
[พร0023.5/ว111-23กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 157
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Admin 133
[พร0023.5/ว740-22กพ65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 303
[พร0023.5/ว98-17กพ65]แจ้งเข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผ่านระบบ Microsoft Teams เขียนโดย Admin 253
[พร0023.5/ว99-17ก.พ.65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 164