แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว123-1มี.ค.65]บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า เขียนโดย Admin 175
[พร0023.5/ว124-1มี.ค.65]ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัฒกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2565 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.5/ว117-1มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 143
[พร0023.5/ว114-25ก.พ.65]ได้เบิกเงินผ่านระบบGFMISและอนุมัติสั่งจ่ายเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท. เขียนโดย Admin 158
[พร0023.5/ว111-23กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 175
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Admin 148
[พร0023.5/ว740-22กพ65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 331
[พร0023.5/ว98-17กพ65]แจ้งเข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผ่านระบบ Microsoft Teams เขียนโดย Admin 271
[พร0023.5/ว99-17ก.พ.65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 184
[พร0023.5/ว94-14กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 216