แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว114-25ก.พ.65]ได้เบิกเงินผ่านระบบGFMISและอนุมัติสั่งจ่ายเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท. เขียนโดย Admin 162
[พร0023.5/ว111-23กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 177
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Admin 150
[พร0023.5/ว740-22กพ65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 337
[พร0023.5/ว98-17กพ65]แจ้งเข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผ่านระบบ Microsoft Teams เขียนโดย Admin 277
[พร0023.5/ว99-17ก.พ.65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 186
[พร0023.5/ว94-14กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 218
[พร0023.5/ว93-11กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 173
[พร0023.5/ว91-11กพ65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2565 เขียนโดย Admin 332
[พร0023.5/ว88-10กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 176