แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว146-9มี.ค.65]แจ้งเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและรายการเงินงบกลาง เขียนโดย Admin 185
[พร0023.5/ว144-8มี.ค.65]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 316
[พร0023.5/ว143-7มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 153
[พร0023.5/ว888-4มีค65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2-3 และเบี้ยความพิการ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 238
[พร0023.5/ว136-4มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 127
[พร0023.5/ว128-2มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว848-2มีค65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประจำเดือน มกราคม 2565 เขียนโดย Admin 257
[พร0023.5/ว847-2มีค65]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และ ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 236
[พร0023.5/ว120-1มี.ค.65]มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เขียนโดย Admin 194
[พร0023.5/ว121-1มี.ค.65]แนวทางปฎิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) เขียนโดย Admin 172