แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว144-8มี.ค.65]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 336
[พร0023.5/ว143-7มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 174
[พร0023.5/ว888-4มีค65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2-3 และเบี้ยความพิการ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 262
[พร0023.5/ว136-4มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 146
[พร0023.5/ว128-2มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 156
[พร0023.5/ว848-2มีค65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประจำเดือน มกราคม 2565 เขียนโดย Admin 275
[พร0023.5/ว847-2มีค65]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และ ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 259
[พร0023.5/ว120-1มี.ค.65]มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เขียนโดย Admin 211
[พร0023.5/ว121-1มี.ค.65]แนวทางปฎิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) เขียนโดย Admin 187
[พร0023.5/ว122-1มี.ค.65]แนวทางปฎิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 190