แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว208-27เมษ65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 151
[พร0023.5/ว1587-27เมษ65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนุนบสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 146
[พร0023.5/ว1532-25เมษ65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 322
[พร0023.5/ว1534-25เมษ65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 200
[พร0023.5/ว1533-25เมษ65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 285
[พร0023.5/ว1535-25เมษ65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 158
[พร0023.5/ว1523-25เมษ65]รายงานผลการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) เขียนโดย Admin 129
[พร0023.5/ว4464-19เมษ65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 102
[พร0023.5/ว1453-18เมษ65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนีมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนมีนาคม 2565 เขียนโดย Admin 226
[พร0023.5/ว1411-12เมษ65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 221